На основу Правилника о условима и критеријумима и поступку за избор корисника за доделу помоћи за  решавању стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала породицама број: 02-199/2020-II од 18.09.2020. године, Комисија за избор корисника помоћи за доделу помоћи у грађевинском материјалу породица избеглих лица (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 28.09.2020. године, доноси:


ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

кроз набавку грађевинског материјала породицама избеглица

I. Предмет јавног позива

Помоћ намењена избеглицама кроз набавку грађевинског материјала ( у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Инђија, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до РСД 550.000,00 (петстотинапедесет хиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (стотинуосамдесетчетирихиљадединара) а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/ доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/ замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за адаптацију , а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II. Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. избеглички статус и то:

- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или -да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији општине Инђија;

3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини или заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности и то као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.

4. Да је непокретност из става 1. тачке 3) овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

- забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,

- забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,

- друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и

- забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, само уколико се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 4), алинеја 4 овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

· да предметна непокретност не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

· да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

· да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;

8.да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;

10. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

11. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави.

· да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији општине Инђија.

 

III. Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

1) Попуњен и потписан образац пријаве;

2) Фотокопију избегличке легитимације/Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);

3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);

4) Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);

5) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије;

6) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

7) Доказ о приходима:

· Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;

· Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив

· за запослене чланове породичног домаћинства;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије - изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;

8) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);

9) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисијеза децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

10) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежне комисије- о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

11) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана

12) За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

13) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

14) Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;

15) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

IV.ПОСТУПАК

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника општине Инђија, у року од  15 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу општине Инђија или путем поште на адресу: Писарница Општинске управе општине Инђија,

Цара Душана 1

22320 Инђија

са напоменом „За јавни позив –  грађевински материјал” .

Пријаве се подносе у периоду од 28.09.2020. до 12.10.2020. године.

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Милан Радуљица

Дана: 28.09.2020 .године

Број: 401-225/2020-IIНа основу Правилника о условима и критеријумима и поступку за избор корисника за доделу помоћи за  решавању стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала породицама које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из буџета Републике Србије и АП Војводине, број: 01-40-197/2019-4  од  07.02.2020. године, Комисија за избор корисника помоћи за  решавању стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала породицама које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из буџета Републике Србије и АП Војводине (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 28.09.2020. године, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

кроз набавку грађевинског материјала породицама које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из буџета Републике Србије и АП Војводине

 

I. Предмет јавног позива

 

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица  кроз набавку 10 пакета грађевинског материјала породицама које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из буџета Републике Србије и АП Војводине

 

            Помоћ је бесповратна и одобрава се за грађевински материјал у износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) по породичном домаћинству корисника.

            Помоћ се додељује за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства Корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Инђија, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/ доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/ замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за адаптацију , а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

II. Услови за избор корисника

 

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 

1.) да су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства били корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије, а којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, а који ову помоћ нису користили;

2.) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике  Србије  или  да  им је  престао  статус  избеглице и  да  су добили

држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 

3.) да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Инђија, односно на адреси предметног објекта;

4.) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или

заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

5.) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 1. овог члана;

6.) да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

7.) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, осим програма куповине предметне сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије;

8.) да је на предметној сеоској кући са окућницом у катастру непокретности уписана својина Подносиоца пријаве или сусвојина/заједничка својина са другим члановима његовог породичног домаћинства које је било корисник програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије;

9.) да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности без терета, осим уколико је реч о забележби забране отуђења и оптерећења непокретности у корист општине Инђија, забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта, забележби оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном сеоском кућом са окућницом, и другим забележбама личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;

10.)  да је предметна сеоска кућа са окућницом уписана у катастру непокретности

као:

-                       непокретност која је преузета из земљишних књига или

-                      непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-                       непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

-                      непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

-                       непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, и на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

11.) да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом побољшати услови становања породичног домаћинства Корисника;

12.) да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији општине Инђија.

  

III. Поступак

 Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији.

 Документација се доставља на писарницу општине Инђија  или путем поште на адресу: Писарница Општинске управе општине Инђија,

Цара Душана бр. 1

22320 Инђија

са напоменом „За јавни позив –  грађевински материјал - мали грант ” .

Пријаве се подносе у периоду од  28.09.2020. до  12.10.2020. године.

                                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,

Дана 28.09.2020.године

Број: 401-226/2020-IIРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 19.08.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА,

СПРАТНОСТИ По+П+4, на к.п. 2540 КО Инђија

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, на к.п. 2540 КО Инђија, број УП-31/20, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Димитрија Туцовића. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „МАКАВЕКС“ ДОО из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 26.08.2020. године до 02.09.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна израда урбанистичког пројекта за изградњу, а којим ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Пројекат можете погледати овдеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 05.08.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА,
СПРАТНОСТИ По+П+4, на к.п. 2528, 2526 и 2530/2 КО Инђија

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, на к.п. 2528, 2526 и 2530/2 КО Инђија, број УП-30/20, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Вука Караџића број 4-6. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „АРМОД“ ДОО из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 12.08.2020. године до 19.08.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна израда Урбанистичких пројеката за изградњу, а којима ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Пројекат можете погледати овде


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 28.07.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. БРОЈ 714 и 715 КО НОВИ КАРЛОВЦИ
за изградњу објекта винарије

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-02/20 за к.п. број 714 и 715 КО Нови Карловци – за изградњу винарије, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Нови Карловци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Perlo Group International“ ДОО из Бешке.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.   Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.    Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 04.08.2020. године до 11.08.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.    Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања урбанистичким планом намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатноћу не угрожавају животну средину.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Пројекат можете погледати овде


12345678910...>>