ЛОКАЛНИ РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂИВАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

На основу Закона о заштити животне средине („ Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) члан 75. и на основу Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ( „Сл. Гласник РС“ , број 91/2010) Општина Инђија је на основу Уговора са Факултетом за примењену екологију „ Футура“ израдила Локални регистар извора загађивања за 2011. годину.

Локални регистар извора загађивања животне средине садржи систематизоване податке о изворима загађивања, врстама, количинама, начину и месту испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште, као и о количинама, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања :

Прилог 1 погледајте овде

Прилог 2 погледајте овде

Прилог 3 погледајте овде

Прилог 4 погледајте овде

Локални регистар извора загађивања општине Инђија погледајте овде

Мапу погледајте овде


Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Листи 2 Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупупљања података ("Сл. гласник РС" бр. 91/2010 и 10/2013).За потребе регистра прикупљају се:

  • Општи подаци о извору загађивања - Образац 1, загађујућим материјама које се емитују у ваздух - Образац 2, воду - Образац 3, тло - Образац 4, као и,
  • подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се генерише приликом обављања предметне делатности - Образац 5.

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  • 1. Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу: Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове  и заштиту животне средине, Инђија, ул. Цара Душана број 1

  • 2.Један комплет образац електронски на мејл адресу: jelena.dukic@indjija.net

Контакт телефон 022/561-322, лок 260