23.09.2020.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу складишног објекта - хладњача ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


23.09.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу складишта нуспроизвода (опасног и неопасног отпада) за потребе постојећег погона за рециклажу коришћених акумулатора ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ16.09.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину за постојећи пољопривредни објекат за узгој свиња- карантин и помоћног објекта –портирница ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ16.09.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за Пројекат реконструкције постојећег угоститељског објекта – хотела са надоградњом, будуће спратности По+П+3+Пк ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ16.09.2020


ОБАВЕШТЕЊЕ : Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „MНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ“' д.о.о. из Инђије, Краља Петра Првог бб , донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат доградње производног објекта П+0, хала за прераду пластичних маса и производњу пластичних посуда од бризгајуће пластике, на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране „БИ-инжењеринг“ д.о.о. из Новог Сада, Улица Анђе Ранковић број 10.

Текст обавештења ПРОЧИТАТЕ ОВДЕ16.09.2020


ОБАВЕШТЕЊЕ 

О донетом решењу о издавању  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ09.09.2020

Обавештење да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње производног комплекса „TOYO TIRE” -1. Фаза на катастарској парцели број 7949 КО Инђија, на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта TOYO TIRESERBIA”  д.о.о.  из Београда , Милутина Миланковића број 11г ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


00 - Студија TOYO свеска 1 погледајте овде

01 - Нетехничка студија TOYO свеска 2 погледајте овде


09.09.2020

Обавештење да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње товилишта у оквиру постојеће фарме свиња на катастарској парцели број 182/1 КО Љуково, на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта „КНЕЗ АГРАР д.о.о.  из Београда- Палилула , Зрењанински пут 114б ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ12345678910...>>