JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA ZA 2019. GODINU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA TERITORIJE OPŠTINE INĐIJA

06.09.2019

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA ZA 2019. GODINU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA TERITORIJE OPŠTINE INĐIJA

Na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Inđija crkavama i verskim zajednicama sa teritorije opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 17/17 i 19/17 – aut. tumačenje), člana 56. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 5/19) i člana 11. Odluke o budžetu opštine Inđija za 2019. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 28/18, 5/19 i 15/19),

Predsednik opštine Inđija, dana 06. septembra 2019. godine, raspisuje
J A V N I   K O N K U R S ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA ZA 2019. GODINUZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA TERITORIJE OPŠTINE INĐIJA
I  PREDMET JAVNOG KONKURSA

 Javni konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za 2019. godinu, za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija, u cilju unapređivanja verske slobode i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.  

 II  NAMENA I IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE

Sredstva namenjena za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica odobravaju se za: 

-        izgradnju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata;

-        izgradnju ili obnovu parohijskih domova;

-        izgradnju ili obnovu kapela;

-        obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta;

-        organizovanje crkvenih manifestacija i obeležavanje tradicionalnih godišnjica;

-        naučno-istraživačku i izdavačku delatnost crkava i verskih zajednica.

            Sredstva za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija su obezbeđena u razdelu V - Opštinska uprava, program 13 - Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost 1201-0003 - Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, pozicija 390, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije nevladinim organizacijama - Verske zajednice, Odluke o budžetu opštine Inđija za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 16.000.000,00 dinara (slovima: šesnaestmilionadinara). Najniži iznos novčanih sredstava koja se odobravaju po pojedinačnoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara (slovima: pedesethiljadadinara), a najviši iznos novčanih sredstava koja se odobravaju po pojedinačnoj prijavi iznosi 6.000.000,00 dinara (slovima: šestmilionadinara).

III  KRITERIJUMI ZA ODABIR PROJEKATA 
Prijave za dodelu sredstava po javnom konkursu ocenjuju se prema sledećim kriterijumima:

1.      karakter i značaj projekta, (ocena od 0-10 bodova),

2.      opravdanost projekta, (ocena od 0-10 bodova),

3.      cilj koji se postiže – obim unapređenja verske slobode i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa, (ocena od 0-10 bodova),

4.      kapaciteti potrebni za realizaciju projekta, (ocena od 0-10 bodova),

5.      realan finansijski plan projekta u odnosu na planirane aktivnosti, (ocena od 0-10 bodova),

6.      obezbeđena finansijska sredstva iz sopstvenih ili drugih izvora             (ocena od 0-10 bodova).

            Predlozi projekata crkava i verskih zajednica koji nakon ocenjivanja dobiju prosečnu ocenu manju od 20 (dvadeset) neće biti izabrani za sufinansiranje iz budžeta opštine Inđija.

Izabrani projekat koji se sufinansira sredstvima iz budžeta opštine Inđija mora se realizovati do kraja tekuće godine. IV UČESNICI NA JAVNOM KONKURSU - PRAVO PODNOŠENjA PRIJAVA

Pravo na dodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Inđija, mogu ostvariti crkve i verske zajednice sa sedištem na teritoriji opštine Inđija, registrovane u skladu sa Zakonom (nosilac projekta). Nosiocem projekta ima se smatrati i svaki pojedinačni hram u okviru odgovarajuće crkve odnosno verske zajednice, ukoliko hram prema internim aktima konkretne jedinice o razvrstavanju ima elemente subjektiviteta za samostalno postupanje u pravnom prometu.

Crkva ili verska zajednica može učestvovati samo sa jednim predlogom projekta na javnom konkursu.

V  DOKUMENTACIJA KOJA JE POTREBNA ZA PRIJAVU NA JAVNI KONKURS
Potpuna konkursna dokumentacija sadrži:

1.      Prijavu na konkurs (Obrazac br. 1),

2.      Predlog projekta (Obrazac br. 2),

3.      Rešenje o odobrenju radova ili građevinsku dozvolu (ukoliko je predmet prijave izgradnja, dogradnja, adaptacija, sanacija  ili rekonstrukcija),

4.      Fotokopiju rešenja o upisu crkava i verskih zajednica u Registar ili fotokopiju Izvoda iz registra  – obaveštenje o razvrstavanju,

5.      Fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

            Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2 objavljuju se na zvaničnoj stranici Opštine Inđija, prilikom objavljivanja javnog konkursa.

VI PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS

Prijave se podnose u štampanom obliku i predaju se na pisarnicu Opštine Inđija ili se dostavljaju poštom. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Inđija, Komisiji za izbor projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija, Ul. Cara Dušana 1, Inđija, sa naznakom: „ne otvarati – Prijava na konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija“. Naziv i adresu podnosioca prijave potrebno je naznačiti na poleđini koverte.Blagovremenom dostavom smatra se prijava predata na pisarnicu, odnosno preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka (prijemni štambilj, odnosno pečat pošte).Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete na propisanim obrascima, kao i prijave koje su podnete od strane neovlašćenih lica, Komisija neće uzeti u razmatranje.

 VII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Prijave na javni konkurs se podnose Komisiji za izbor projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija, do 16. septembra 2019. godine do 14:00 časova.

Sve prijave koje pristignu nakon navedenog roka, Komisija neće uzeti u razmatranje.

VIII  OSTALE NAPOMENE U VEZI SA JAVNIM KONKURSOM

Javni konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Inđija www.indjija.net i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Inđija.Odluka Opštinskog veća opštine Inđija o dodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama sa teritorije opštine Inđija za sufinansiranje iz budžeta opštine Inđija u 2019. godini, objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Inđija, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Inđija i u Službenom listu opštine Inđija. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

            Dodatne informacije u vezi sa učestvovanjem na Javnom konkursu mogu se dobiti usmeno, putem broja telefona 022/561-322 lokal 127 i lokal 153, svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 časova.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

 OPŠTINA INĐIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

 

            Broj: 40-1429/2019-II                                                                                                          Predsednik,

            Dana:06. septembra 2019. godine                                                                                   Vladimir Gak

            Inđija