Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

03.04.2019

Јавни конкурс за информисање за 2019. годину

На основу члана19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/2016и 8/17), члана 8. и 11. Одлуке о буџету општине Инђија за 2019.годину („Службени лист општине Инђија“, број 28/18 и 5/19) и члана 3. став 1. Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Инђија у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, број 401-43/2018-III oд 22. марта 2019. године,Председник општине Инђија, дана 26. марта 2019. године, расписује

  ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ  КОНКУРСУ

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја

у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања

средствима из буџета општине Инђија у 2019. години 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Јавни конкурс се расписује

за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2019. години,

за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету општине Инђија за 2019. годину („Службени лист општине Инђија“, бр.28/18 и 5/19).Износ средстава која су опредељена по овом јавном позиву за учешће на јавном конкурсу је

25.000.000,00  динара,

и то за: -

пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања

, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана Инђије, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Инђије за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а максимални износ 6.000.000,00 динара.Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за

Државну помоћ мале вредности (deminimis државна помоћ).

  IIПРАВО УЧЕШЋА

На Јавном конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији општине Инђија,
 2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији општине Инђија.
 3. Медиј из тачке 1. и 2. мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре. Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства из буџета општине Инђија, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства нанаменски трошила.За наведену област учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише

до 80% вредности предложеног пројекта.

Учесник Конкурса који је у текућој години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелазе износ 80% вредности пројекта.

 III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

1.      Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

2.      Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

3.      Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

4.      Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2) Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,

 

2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

           Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Инђија;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
 5. мера у којој пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група итд;
 6. мера у којој предложени пројекат доприноси медијске писмености и родне равноправности.

 IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања у недељном листу М НОВИНЕ.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса.

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац Пријаве  (Образац  1 - пријава и Образац 1- табела буџета пројекта) се преузима са званичног сајта општине Инђија (Општинска управа-Документа). Пријава Пројекта се предаје у једном примерку.

Учесник Конкурса је обавезан да у једном примерку приложи и копије следећих докумената:

 1. акт о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који води Агенција за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године (приложити доказ о регистрацији) пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Одељењу за друштвене делатности Општинске управе општине Инђија. Уз предлог за чланове комисије доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

О додели средстава, на образложени предлог Конкурсне комисије, одлучује Председник општине решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Председник општине може, на предлог Конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

На основу решења о додели средстава, Председник општине и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

            Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

 Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Одобрена средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Општинској управи општине Инђија достави извештај о реализацији пројекта, материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се и на званичном сајту општине Инђија: www.indjija.net, где су видљиви и доступни током трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту општине Инђија: www.indjija.net и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Општинске управе општине Инђија, Цара Душана 1, Инђија, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Општина Инђија –за конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Инђијау циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години.

 ОПШТИНА ИНЂИЈА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 401-46/2019-II                                                                           Председник општине,

Дана: 26. март 2019.године                                                                    Владимир Гак

Цео текст конкурса можете погледати овде:

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог4
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija