Добродошли на званични сајт општине Инђија
indjija.net

ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности

из јавне својине Аутономне покрајине Војводине

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 26. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Инђија (''Службени лист општине Инђија'', бр. 12/18) и тачке V Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 35-305/2019-I од 30. децембра 2019. године, објављује следећи

 

О Г Л А С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

I

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 К.О. Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Почетна цена месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп износи 650 (шестстотинапедесет) евра.

Пословни простор који се даје у закуп може се користити за обављање телекомуникационе делатности.

 

II

Услови учешћа на огласу:

1. Право учешћа имају заинтересована правна лица регистрована за обављање телекомуникационе делатности.

2. Учесници су дужни да уплате депозит у износу од 1.950,00 евра (хиљадудеветстотинапедесет евра) у динарској противвредности на дан плаћања, на жиро рачун број 840-142640-75 Општина Инђија извршење буџета, са позивом на број 44-212.

3. Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Учесник на огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке о давању непокретности у закуп  не закључи уговор о закупу пословног простора.

4. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.

5. Уколико по расписаном огласу стигне више понуда, уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди највишу цену закупнине.

6. Учеснику на огласу који је понудио највишу цену закупнине депозит ће се задржати и биће урачунат у закупнину, као унапред плаћена закупнина. Закупнина се плаћа месечно, унапред, до петог у месецу за текући месец.

7. Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 21. фебруара 2020. године у просторијама Општине Инђија, сала број 1, са почетком у 11,00 часова.

8. Јавно отварање писмених понуда спровешће Комисија за давање у закуп пословног простора општине Инђија.

9. Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања.

10. Оглас о давању у закуп прикупљањем писмених понуда објавиће се истицањем на огласној табли општине Инђија, на интернет страници општине Инђија, у ''Службеном листу општине Инђија'' и у недељном листу ''Сремске новине''.

11. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''За оглас за давање у закуп пословног простора. Не отварај'', на шалтеру број 1 у пријемној канцеларији Општинске управе или препорученом пошиљком на адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана број 1, Инђија.

12. Понуда која се доставља обавезно садржи:

- висину понуђене цене изражене у еврима

- потврду о уплати депозита

- изјаву о условима враћања депозита са јасном назнаком назива своје пословне     банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита

- назив и седиште правног лица подносиоца понуде

- копију решења о упису правног лица код надлежног органа

- оверену изјаву овлашћеног лица да ће приликом закључења уговора о закупу предати закуподавцу бланко сопствену меницу, прописно регистровану код НБС, са меничним овлашћењем да исту може попунити са свим подацима, ради наплате целокупног износа уговорене закупнине и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату исте са свих рачуна закупца код банака

- потврду о додељивању пореског идентификационог броја (ПИБ)

- име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) са овереним картоном депонованих потписа

- пуномоћје за заступање подносиоца понуде.

13.  Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве које стигну у пријемну  канцеларију Општинске управе општине Инђија до 14,00 часова 20. фебруара 2020. године.

14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Сва потребна обавештења у вези спровођења огласа могу се добити у Општинској управи Општине Инђија у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, лично или на телефон 022/561-322, локал 259.indjija.net

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-27/2019-II13.12.2019. године                     

                                                                               и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-29/2019-2 од 30.12.2019. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

 

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

- ОГЛАС

- ОГЛАС ГРАФИКА

 

1.  Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то  парцеле број 3724/6 К.О. Инђија површине 15а 21м2 и 3724/4 К.О. Инђијаповршине 20а 57м2 тј. укупне површине за обе парцеле 35а и 78м2, обе уписане у Лист непокретности 1839 К.О. Инђија, намењене за породично становање. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 

НАПОМЕНА: Ширина предметних парцела 3724/6 и 3724/4 К.О. Инђија износи мање од минимално прописаних ширина дефинисаних Планом Генералне регулације, те самим тим парцеле не испуњавају услов за граћевинску парцелу те се отуђују у циљу проширења постојећих капацитета.

 

2.  Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-228/2019-1V-02 од 15.07.2019. године, и то:

1)      Локација: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да се к.п. број 3724/4 и 3724/6 КО Инђија налазе у границама грађевинског подручЈа насеља Инђија у блоку број 72, у делу који је намењен породичном становању. Даље уређење простора: према одредбама Плана генералне регулације насеља Инђија.

2)      Намена земљишта: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да се к.п. број 3724/4 и 3724/6 КО Инђија налазе у делу који је намењен породичном становању.

3)       Врста и намена објеката: У оквиру зоне породичног становања дозвољена је изградња главног објекта: На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-посповни објекат, пословно-стамбени објекат који не угрожава становање. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски; на истој граћевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20 м2; помоћни објекти: остава мање од 20 м2, ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу); на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена обЈекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми; породични стамбени објекат може да има максимално до четири стамбене јединице.

              4)    Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле

Максимални дозвољени Индекс заузетости: мах. 40%; индекс изграђености: мах. 1,2.           

              5)  Највећа дозвољена спратност и висина објекта:

                  П + 1+Пк(приземље + једна етажа + поткровље).

Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе.

 

3. Подаци о степену комуналне опремљености:

 

-         Саобраћајна инфраструктура: Катастарска парцела 3724/6 К.О. Инђија према месним приликама насеља има излаз на Улицу Стевана Сремца са западне односно на планирану интраблоковску саобраћајницу са источне стране. Катастарска парцела 3724/4 К.О. Инђија има излаз на планирану интраблоковску саобраћајницу са западне стране. Укрупњивањем са суседним парцелама у циљу проширивања постојећег комплекса оствариће се њихова потпуна повезаност на саобраћајну матрицу насеља.

 

 

-         Електроенергетска инфраструктура: Према месним приликама у Улици Стевана Сремца и Голубиначка у Инђији.

Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

 

-         Водовод и канализација: Према месним приликама у Улици Стевана Сремца и Голубиначка у Инђији  а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

 

4. Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 

5. Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног

огласа.

 

6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

7. Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 

8. Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-00324/2019 од 03.07.2019. године, и износи 1.107,00 динара по м2 земљишта, односно 3.960.846,00 динара за укупну површину обе парцеле.

 

9. Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 396.085,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 355-3200543856-84 са позивом на број 06-29/2019.

 

10. Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 

11. Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

 

12. Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 

13. Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 31.01.2020. године до 15:00 часова.

 

 

 

       

14. Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу или у у више једнаких месечних рата, при чему се о плаћању до 12 месеци, инвеститор изјашњава, док о плаћању преко 12 месеци, као и одложеном плаћању, односно грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће. У случају плаћања цене отуђења једнократно код „green field“ инвестиција, купац има право на умањење цене за 10%. У случају плаћања цене отуђења на рате, купац је дужан да приликом закључења уговора достави један од инструмената обезбеђивања плаћања, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија.

 

15. Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

16. Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 

17. Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 

18. Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 03.02.2020. године(понедељак) у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

 

19. Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

20. Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 

 

Председник Надзорног Одбора

 

Милан Кончаревић дипл. ек.

 

indjija.net
ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ СКИДАЊА УСЕВА  НА ПАРЦЕЛАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине

Број: 02-463-7/19
Дана: 01. јула 2019. године
ИНЂИЈА

Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Државног правобранилаштва-Одељења у Новом Саду у управној ствари престанак права коришћења грађевинског земљишта у државној својини, на основу члана 102. став 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 18. Одлуке о организацији општинске управе општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 23/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право коришћења ДД „ИНТЕКС“ изИнђије, ул. Краља Петра Првог бб грађевинског изграђеног земљишта и то парцеле број 245 земљиште под зградом-објектом површине 16ари 14м2, земљиште уз зграду-објекат површине 05ари 00м2 ињива 1. класе површине 02ара 24м2, укупне површине 23ара 38м2 уписаној у лист непокретности број 9083 к.о. Инђија и на истој се уписује право јавне својине Републике Србије.

IIПо правоснажности ово решење биће основ за упис насталих промена у јавним књигама у којима се уписују права на некретнинама.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 11. марта 2019. године Државно правобранилаштво-Одељење у Новом Саду поднело је захтев овој управи под бројем Р.бр.-5/19 за доношење решења о утврђивању престанка права коришћења корисника ДД „Интекс“ из Инђије на катастарској парцели број 245 из листа непокретности број 9083 к.о. Инђија, градско грађевинско земљиште у државној својини Републике Србије, на иницијативу Комесаријата за избеглице број 360-456/5-2018, све у циљу предузимања даљих правних радњи на озакоњењу објекта ради решавања стамбених потреба избеглих лица у циљу њихове интеграције у Републици  Србији, а на основу одредби члана 102. ст.11 у вези става 10. Закона о планирању и изградњи којим је прописано да правним лицима која су уписана као корисници на грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем се утврђује престанак права на земљишту и уписује право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој непокретности, те да је ДД „Интекс“ правно лице које је престало да постоји. 

                        Уз предлог, подносилац захтева је доставио решење Агенције за привредне регистре број БД 6992/2019 од 24.01.2019. године, решење Трговинског суда у Сремској Митровици Посл.број: СТ-3019/2002 од 26.08.2008. године, извод из претраге привредних друштава на дан 25.01.2019. године, јавно доступне податке о непокретностима Републичког геодетског завода на дан 27.04.2018. године, а поступајући по захтеву ове управе од 15.05.2019. године достављен је допис Агенције за привредне регистре број БД 50442/2019 од 28.05.2019. године. Службеним путем од стране ове управе прибављен је препис листа непокрености за парцелу коју је предмет поступка.

                        У даљем току поступка упућен је захтев за изјашњење Правобранилаштву општине Инђија уз који је достављена документација која се налази у предмету. Поступајући по захтеву Правобранилаштво општине Инђија је доставило поднесак број У-131/19 у ком наводе да је захтев Државног правобранилаштва основан и да су испуњени законом прописани услови за упис права јавне својине на земљишту у корист Републике Србије, те да се не противе поднетом захтеву са предлогом да се донесе решење у складу са законом.

                        Увидом у списе предмета утврђено је да парцела број 245 представља остало грађевинско земљиште, да се налази у државној својини Републике Србије, а да је у корист ДД „Интекс“, Инђија, Краља Петра првог бб уписано право коришћења у 1/1 дела, да је Трговински суд у Сремској Митровици дана 26. августа 2008. године донео решење којим се закључује поступак стечаја над стечајним дужником ДД “Интекс“ – у стечају из Инђије, да је Агенција за привредне регистре дана 24. јануара 2019. године донела решење којим се из Регистра привредних субјеката по службеној дужности брише ДД „Интекс“ по Инђија - у стечају, да је увидом у претрагу привредних друштава на интернет презентацији Агенције за привредне регистре на дан 05.04.2019. године утврђено да је код статуса привредног друштво „Интекс“ уписано „брисан“, као и да је Агенција за привредне регистре на захтев Државног правобранилаштва-Одељења у Новом Саду истом доставила обавештење да су увидом у документацију којом располажу утврдили да је над привредним друштвом које је било уписано у Регистар привредних субјеката као Интекс-у стечају, са МБ 08250685 закључен стечајни поступак применом одредаба Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, те да се ради о субјекту без правног следбеника утолико што је вођен и закључен стечајни поступак.

                        Чланом 102. став 11. Закона о планирању и изградњи прописано је да правним лицима која су уписана као носиоци права коришћења на грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем се утврђује престанак права коришћења на грађевинском земљишту и уписује право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој непокретности, да се престанак права коришћења утврђује у поступку који спроводи надлежни орган једнице локалне самоуправе надлежан за имовинско-правне послове (став 12.), који поступак се покреће по захтеву надлежног правобранилаштва (став 13.) и уз који се подноси доказ да привредно друштво, односно други облик организовања није уписано у регистар привредних субјеката и да нема правног следбеника, акт о брисању из регистра привредних субјеката, као и други докази на основу којих се на поуздан начин може утврдити престанак привредног друштва, односно другог облика организовања (став 14.), као и да решење којим је утврђен престанак права коришћења дотадашњег носиоца права коришћења на грађевинском земљишту по правоснажности представља основ за брисање права коришћења на грађевинском земљишту (став 15.).

                        Како је на основу свега изнетог утврђено да су испуњени услови прописани чланом 102. Закона о планирању и изградњи, донета је одлука као у диспозитиву овог решења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема истог Министарству финансија Републике Србије-Сектор за имовинско-правне послове у Београду, а путем овог органа. Жалба се предаје непосредно или шаље поштом.

 Начелница   
 Дипл. инг. саоб.  Тијана Дошен


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija