Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:01.08.2018. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 246/57 KO ЉУКОВО
ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинску парцелу број 246/57 КО Љуково – изградња станице за снабдевање моторних возила горивом, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у радној зони у грађевинском подручју насеља Љуково. Наручилац израде је Блануша Драган из Љукова. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 01.08.2018. године до 08.08.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.08.2018. године.

4. У складу са одредбама Плана генералне регулације насеља Љуково („Сл. лист општине Инђија“ број 11/16), до доношења одговарајућег Плана детаљне регулације, у зони радних површина, могућа је градња објеката на парцелама које имају директан приступ на регулисану јавну површину, саобраћајницу, и за које постоје услови прикључења објеката на инфраструктуру, у складу са условима и наменом дефинисаном Планом генералне регулације насеља Љуково за одговарајућу намену, а уз претходну израду урбанистичког пројекта којом ће се ближе дефинисати предметна градња.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП Станица ЉуковоРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Дана:06.06.2018. године

Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ДЕЛА СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+Пк (претварање таванског простора у стамбени) И ДОГРАДЊА ТЕРАСЕ СА СТЕПЕНИШТЕМ – П, НА К.П. 202 КО ИНЂИЈА

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације - реконструкција и промена намене дела стамбено-пословног објекта П+Пк (претварање таванског простора у стамбени) и доградња терасе са степеништем – П на к.п. 202 КО Инђија. Наручиоци израде су Свилар Бранко из Инђије и Сарић Мирослав из Новог Сада. Урбанистички пројекат је урађен од стране „СИМ ПРОЈЕКТ“ ДОО из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 06.06.2018. године до 13.06.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 13.06.2018. године.

4. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11), где је утврђено да је за блок број 28 где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП КОМПЛЕТ Сарић СвиларКомисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија са Извештајем о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ''СТАРИ СЛАНКАМЕН''

И ''НОВИ СЛАНКАМЕН'' У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 16. маја 2018. годинедо 15. јуна 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 22. јуна 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана и доставила мишљења о Извештају о стратешкој процени у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија и мишљења о Извештају о стратешкој процени, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 15. јуна 2018. године. 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 11.05.2018. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 2737/3 КО КРЧЕДИН
ИЗГРАДЊА ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА – ПОДНО СКЛАДИШТЕ ЗА ЖИТАРИЦЕ

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинску парцелу број 2737/3 КО Крчедин – изградња економског објекта – подно складиште за житарице, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Крчедин. Наручилац израде је Срећка Стаменковић из Бешке. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 11.05.2018. године до 18.05.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 18.05.2018. године.

4. Предметна парцела се налази у оквиру грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја насеља – у оквиру планиране радне површине (локација 4 која се налази у К.О. Бешка и у К.О. Крчедин, између насеља Бешка и Крчедин), и има директан приступ локалном путу.

 Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП Крчедин НОВО


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 11.05.2018. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 2134/36 КО НОВИ КАРЛОВЦИ
ИЗГРАДЊА ЕКОНОМСКОГ ОБЈЕКТА – ПОДНО СКЛАДИШТЕ ЗА ЖИТАРИЦЕ

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинску парцелу број 2134/36 ко Нови Карловци – изградња економског објекта – подно складиште за житарице, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Карловци. Наручилац израде је Вјеран Стаменковић из Петроварадина. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 11.05.2018. године до 18.05.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 18.05.2018. године.

4. Предметна парцела се налази у границама грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у зони која је намењена планираним радним површинама (локација 8, у КО Нови Карловци, на државном путу IIA реда број 126 Рума-Инђија-Стари Сланкамен).

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП Нови Карловци
12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija