Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:26.12.2018. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1631/1 И 1631/2 КО КРЧЕДИН
ИЗГРАДЊА ПОДНОГ СКЛАДИШТА ЗА ЖИТАРИЦЕ

 

1.    На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинске парцеле број 1631/1 и 1631/2 КО Крчедин – изградња подног складишта за житарице, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Крчедин. Наручилац израде је Предовић Тијана из Бешке. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2.    Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 26.12.2018. године до 04.01.2019. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.    Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 04.01.2019. године.

4.    Предметна парцела се налази у оквиру грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја насеља – у оквиру планиране радне површине (локација 4 која се налази у К.О. Бешка и у К.О. Крчедин, између насеља Бешка и Крчедин), и има директан приступ локалном путу.

Урбанистички пројекат погледајте овде

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:05.12.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ
БРОЈ 3761/10 К.О. ИНЂИЈА ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВРТИЋА
ПУ „БОШКО БУХА“ ОБЈЕКАТ „НЕВЕН“

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду за грађевинску парцелу број 3761/10 К.О. Инђија за доградњу објекта вртића ПУ „Бошко Буха“, објекат „Невен“. Парцела се налази у грађевинском подручју насеља Инђија, Омладинска улица број 31. Наручилац израде пројекта је Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Domus construction“ ДОО из Инђије.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 05.12.2018. године до 12.12.2018. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 12.12.2018. године.

4.   У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), услови за изградњу нових простора у комплексима објеката од општег интереса ће се стећи по изради одговарајућег плана детаљне регулације, односно урбанистичког пројекта. Предметна парцела се налази у делу блока број 49 у Инђији, који је намењен за јавне службе – комплекс дечије установе.

 Урбанистички пројекат погледајте овде

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,
комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:21.11.2018. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИОГАС НА К.П. 2926/2 КО НОВИ КАРЛОВЦИ

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу електране на биогас на к.п. број 2926/2 КО Нови Карловци, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Карловци. Наручилац израде је „Green Energy – Зелена Енергија“ ДОО из Инђије. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 21.11.2018. године до 28.11.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 28.11.2018. године.

4.   Увидом у усвојени плански документ, Просторни план општине Инђија (″Сл. лист општина Инђија″, бр. 7/12), утврђено је да се предметна парцела број 2926/2 КО Нови Карловци налази изван граница грађевинског подручја насеља Нови Карловци и представља обрадиво пољопривредно земљиште.

  

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат погледајте овде

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:24.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 162 И 184 К.О. ИНЂИЈА ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВРТИЋА
ПУ „БОШКО БУХА“ ОБЈЕКАТ „СИНЦЕ“

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду за грађевинске парцеле број 162 и 184 К.О. Инђија за доградњу објекта вртића ПУ „Бошко Буха“, објекат „Сунце“. Парцеле се налази у грађевинском  подручју насеља Инђија, Улица Душана Јерковића број 17а. Наручилац израде пројекта је Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Domus construction“ ДОО из Инђије.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 24.10.2018. године до 31.10.2018. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 31.10.2018. године.

4.   У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), за простор блока број 28 у Инђији, где се налази предметна локација, прописана је обавезна даља урбанистичка разрада, односно, до израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија, уз обавезу израде урбанистичког пројекта. На предметној локацији планира се адаптација и доградња постојећег објекта „Сунце“, Предшколске установе „Бошко Буха“ у Инђији.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати овде

12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija