Добродошли на званични сајт општине Инђија

На основу Одлуке о расписивању конкурса за стипендирање студената за школску 2016/2017. годину, број 67-2/2017-I од 28. фебруар 2017. године, Комисија за доделу стипендија објављује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Цео текст конкурса можете прочитати овде.

Прилог: Одлука о расписивању конкурса

Прилог: Пријава на конкурсНа основу Одлуке о буџету Општине Инђија за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), и члана 4. Одлуке о субвенционисању дела каматне стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката у Општини Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 05/17)

Председник општине Инђија расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В

БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ПРЕДУЗЕТНИКА  УЗ  УЧЕШЋЕ  ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-27/2017-II 
Дана: 21.02.2017.године 

Цео текст јавног позива можете прочитати овде.

Прилог: Јавни позив оверенРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:17.02.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА КОМПЛЕКС ХЛАДЊАЧЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЈАБУКА У УЛО АТМОСФЕРИ НА

КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 2698, 2699 И 2704/2 КО КРЧЕДИН

Текст огласа можете пронаћи ОВДЕ.

Прилог: АГРОУНИЈА МК УРБ. П. - ГРАФИЧКИ

Прилог: УП хладњача КО Крчедин


На основу члана 3. став 1. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 01/12) и члана 9. Одлуке о буџету општине Инђија за 2017. годину („Сл. лист општине Инђија“, бр. 26/16), 

Председник општине, дана 10. фебруара 2017. године,  расписује


К
ОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У 2017. ГОДИНИ

Текст конкурса можете пронаћи ОВДЕ.
Прилог: Образац 1
Прилог: Образац 3


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија