Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:03.07.2019. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 1233/1, 1233/2 И 1234 КО ИНЂИЈА

ЗА ИЗГРАДЊУ ХОТЕЛА, СПРАТНОСТИ По+Су+П+1+Пк

 

1.     На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-09/19 за к.п. број 1233/1, 1233/2 и 1234 КО Инђија – за изградњу хотела, спратности По+Су+П+1+Пк, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Змај Јовина улица број 74. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „Domus construction“ ДОО Инђија и дипл.инж.арх. Небојша Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева је „МЕТАЛ РАД“ ДОО Инђија, Змај Јовина улица број 74.

2.      Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.       Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.саоб. Тијана Дошен, контакт телефон 022/561-322 локал 160, и e-mail: tijana.dosen@indjija.net.

4.       Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 10.07.2019. године до 17.07.2019. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.       Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

Урбанистички пројекат погледајте овде 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Дана:19.06.2019. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. 289, 288 и 285/2 КО БЕШКА
НАСЕЉЕ БЕШКА ТРГ ДАНИЦЕ ЈОВАНОВИЋ 10
за изградњУ стамбено-пословног комплекса, спратности По+П+3

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-08/19 за к.п. број 289, 288 и 285/2 КО Бешка – за изградњу стамбено-пословног комплекса, спратности По+П+3, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Бешка, Трг Данице Јовановић број 10. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „Архипројект ИН“ из Инђије, дипл.инж.арх. Миливоје Симић и одговорни урбаниста дипл.инж.арх. Небојша Савић. Подносилац захтева је „MAX BASEL PROJECT“ ДОО, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 66.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.саоб. Тијана Дошен, контакт телефон 022/561-322 локал 160, и e-mail: tijana.dosen@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 26.06.2019. године до 03.07.2019. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Правилима грађења која су дата Планом генералне регулације насеља Бешка („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), за изградњу вишепородичних стамбених објеката неопходна је израда урбанистичког пројекта који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат погледајте овде.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Дана:12.06.2019. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 2984/1 КО ИНЂИЈА

за изградњу пословног објекта мини-маркета, спратности П+1

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-02/19 за к.п. број 2984/1 КО Инђија – за изградњу пословног објекта мини-маркета, П+1, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, угао улица Бранка Радичевића и Николе Бурсаћа. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева је „ЗАМ“ ДОО Инђија, Железничка улица број 40.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 19.06.2019. године до 26.06.2019. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

  

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат погледајте овдеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:29.05.2019. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2867/1 и 2867/6 КО Нови Сланкамен

– доградња фарме за узгој говеда и за  изградњу пословно-продајног објекта (II фаза)

 

1.    На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-01/19 за к.п. број 2867/1 и 2867/6 КО Нови Сланкамен – доградња фарме за узгој говеда на к.п. број 2867/1 КО Нови Сланкамен и за изградњу пословно-продајног објекта (II фаза) на к.п. број 2867/6 КО Нови Сланкамен, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Сланкамен. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева је „Seccom Agrar“ ДОО из Шапца.

2.    Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.    Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.    Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 05.06.2019. године до 12.06.2019. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.    Парцеле број 2867/1 и 2867/6 КО Нови Сланкамен се налазе изван граница грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен, и намењене су за пољопривредно земљиште. Услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, као и за реконструкцију постојећих, односно услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне производње, издаваће се на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из Просторног плана општине Инђија, уз прибављање услова надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.

 

Урбанистички пројекат погледајте овде

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:17.04.2019. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА
НА К.П. БРОЈ 183 КО ИНЂИЈА

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације за изградњу породичног стамбеног објекта, на к.п. 183 КО Инђија. Парцела се налази у грађевинском  подручју насеља Инђија, Улица Душана Јерковића број 15 а. Наручилац израде пројекта је Биљана Станишић из Инђије. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Архипројект ИН“ из Инђије.

2.    Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 17.04.2019. године до 24.04.2019. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.    Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 24.04.2019. године.

4.    Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11), где је правилима грађења утврђено да је за блок број 28 где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Урбанистички пројекат можете погледати овде

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija