Добродошли на званични сајт општине Инђија

На основу члана 8. став 2. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17) и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), дана 25. априла 2017. године,

Председник општине, расписује

 

К О Н К У Р С


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЗА БУЏЕТСКУ 2017. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА


Конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2017. годину и то за пројекте и програме удружења, чије је деловање везано за следеће области од јавног интереса:

1. здравственa заштитa,
2. наукa,
3. заштитa животне средине,  
4. заштитa животиња и 
5. други садржаји који доприносе убрзаном развоју 
општине Инђија и афирмацији грађанског активизма.
Цео текст потписаног и овереног конкурса можете пронаћи овде.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:12.04.2017. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В АЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

НА К.П. 197 К.О. ИНЂИЈА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

Текст огласа можете пронаћи ОВДЕ.

Прилог: Урб пројекат Савић Милош Инђија Летач презентација
На основу Одлуке о расписивању конкурса за стипендирање студената за школску 2016/2017. годину, број 67-2/2017-I од 28. фебруар 2017. године, Комисија за доделу стипендија објављује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Цео текст конкурса можете прочитати овде.

Прилог: Одлука о расписивању конкурса

Прилог: Пријава на конкурсНа основу Одлуке о буџету Општине Инђија за 2017. годину („Службени лист општине Инђија“ бр. 26/16), и члана 4. Одлуке о субвенционисању дела каматне стопе за кредите намењене развоју привредних субјеката у Општини Инђија („Службени лист општине Инђија“ бр. 05/17)

Председник општине Инђија расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В

БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ МИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ПРЕДУЗЕТНИКА  УЗ  УЧЕШЋЕ  ОПШТИНЕ ИНЂИЈА У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-27/2017-II 
Дана: 21.02.2017.године 

Цео текст јавног позива можете прочитати овде.

Прилог: Јавни позив оверен12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија