Добродошли на званични сајт општине Инђија

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:24.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 162 И 184 К.О. ИНЂИЈА ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВРТИЋА
ПУ „БОШКО БУХА“ ОБЈЕКАТ „СИНЦЕ“

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду за грађевинске парцеле број 162 и 184 К.О. Инђија за доградњу објекта вртића ПУ „Бошко Буха“, објекат „Сунце“. Парцеле се налази у грађевинском  подручју насеља Инђија, Улица Душана Јерковића број 17а. Наручилац израде пројекта је Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Domus construction“ ДОО из Инђије.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 24.10.2018. године до 31.10.2018. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 31.10.2018. године.

4.   У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), за простор блока број 28 у Инђији, где се налази предметна локација, прописана је обавезна даља урбанистичка разрада, односно, до израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија, уз обавезу израде урбанистичког пројекта. На предметној локацији планира се адаптација и доградња постојећег објекта „Сунце“, Предшколске установе „Бошко Буха“ у Инђији.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати овде

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:17.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА РЕФОРМАТОРСКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ МАРАДИК

К.П. БРОЈ 278/1 КО МАРАДИК

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације – за изградњу комплекса реформаторске црквене општине Марадик, на к.п. број 278/1 КО Марадик. Парцела се налази у грађевинском  подручју насеља Марадик, Цара Душана број 3. Наручилац израде пројекта је Реформаторска црквена општина Марадик. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Ламда студио“ ДОО из Новог Сада.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 17.10.2018. године до 24.10.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 24.10.2018. године.

4.   Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације за насеље Марадик („Сл. лист општина Срема“ број 14/06), где је утврђено да се урбанистички пројекат израђује ради прибављања грађевинске дозволе за све објекте јавног карактера.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати овде


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:10.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ

– ИЗГРАДЊА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА

СА ОСАМ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА У НИЗУ – П+1 НА К.П. 2075 КО ИНЂИЈА

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације – изградња стамбеног објекта вишепородичног становања са осам стамбених јединица у низу – П+1, на к.п. 2075 КО Инђија. Парцела се налази у грађевинском  подручју насеља Инђија, Војводе Степе број 23. Наручилац израде пројекта је Радивојевић Миладин из Инђије. Урбанистички пројекат је урађен од стране „СИМ ПРОЈЕКТ“ ДОО из Инђије.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 10.10.2018. године до 17.10.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 17.10.2018. године.

4.   Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11), где је утврђено да је за блок број 38 где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат део 1 погледајте овде

Урбанистички пројекат део 2 погледајте овде


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:01.08.2018. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 246/57 KO ЉУКОВО
ИЗГРАДЊА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ГОРИВОМ

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинску парцелу број 246/57 КО Љуково – изградња станице за снабдевање моторних возила горивом, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у радној зони у грађевинском подручју насеља Љуково. Наручилац израде је Блануша Драган из Љукова. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 01.08.2018. године до 08.08.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.08.2018. године.

4. У складу са одредбама Плана генералне регулације насеља Љуково („Сл. лист општине Инђија“ број 11/16), до доношења одговарајућег Плана детаљне регулације, у зони радних површина, могућа је градња објеката на парцелама које имају директан приступ на регулисану јавну површину, саобраћајницу, и за које постоје услови прикључења објеката на инфраструктуру, у складу са условима и наменом дефинисаном Планом генералне регулације насеља Љуково за одговарајућу намену, а уз претходну израду урбанистичког пројекта којом ће се ближе дефинисати предметна градња.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП Станица Љуково12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija