Добродошли на званични сајт општине Инђија

На основу члана 11. Одлуке о оснивању  Установе „Спортски центар“ и члана 21., став2., тачка 10., 11., Статута Установе „Спортски центар“ Инђија, Управни одбор Установе, на седници одржаној 16.06.2017. године, донео је


ОДЛУКУ

О спровођењу јавног конкурса за именовање директора Установе „Спортски центар“.

Члан 1.

Покреће се поступак за именовање директора Установе „Спортски центар“ путем  јавног конкурса.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, објављује се у дневним новинама „Дневник“, у року од 5 дана од дана доношења ове одлуке као и на званичној интернет презентацији општине Инђија.

Члан 3.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 ( петнаест ) дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама.

Члан 4.

Пријаве за јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се у затвореној коверти на адресу Установа „Спортски центар“, ул. Цара Душана 2а 22320 Инђија, са назнаком:

Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ.

Неблаговремене, неразумљиве  и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити предмет разматрања, већ ће бити одбачене посебним актом Управног одбора, против којег није допуштене посебна жалба.

Члан 5.

Управни одбор Установе након отварања и разматрања пристиглих  пријава даје предлог Оснивачу о кандидату за директора.

Скупштина општине, након разматрања достављеног предлога, доноси решење о именовању предложеног кандидата.

Решење о именовању директора је коначно.

Број: 147/2017

Датум 16.06.2017.

Председник Управног одбора

Драган Сурла

Инђија


На основу члана 11. Одлуке о оснивању Установе „Спортски центар“ и члана 21. Статута Установе „Спортски центар“ и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, број 147/2017 од 16.06.2017. год.

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

Подаци о Установи
: Установа „Спортски  центар“ Инђија, ул. Цара Душана 2а, Матични број 08589852, ПИБ 100699022, делатност 9311 - делатност спортских арена и стадиона.
Радно место: директор Установе „Спортски центар“. Директора именује Скупштина општине на период од четири године, на основу предлога Управног одбора Установе. Директор заснива радни однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
1. Да има IV или VI степен стручне спреме
2. Да има пет година радног искуства
Место рада: Инђија, Цара Душана 2а
Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама „ Дневник“.
Адреса на коју се подносе пријаве: пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова поднесе се препорученом пошиљком путем поште или лично на адресу:
Установа “Спортски центар“, ул. Цара Душана 2а 22320 Инђија, са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства.
Уз пријаву на јавни конкурс  кандидати за директора, дужни су да приложе:
- Доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија),
- Доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотографија уверења или потврде издате од стране послодавца о пословима које је лице обављало, као и оверена фотокопија радне књижице).
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити предмет разматрања Управног одбора.
Пријаве на конкурс са достављеном документацијом, не враћају се подносиоцима већ остају у документацији Установе „Спортски центар“. РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:31.05.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СИЛОСА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2125/25 КО НОВИ КАРЛОВЦИ

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације комплекса силоса са пратећим објектима на парцели број 2125/25 КО Нови Карловци, којим се разрађује локација за изградњу машинске кућице, елеваторске јаме и четири силос ћелије, у оквиру постојећег комплекса. Урбанистички пројекат је урађен од стране „ИС“ ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде.

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Житосрем“ АД Инђија.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 31.05.2017. године, до 08.06.2017. године. Место одржавања јавне презентације је у Општинској управи општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, на шалтеру број 7, Пријемне канцеларије, и у канцеларији Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, која се налази у Инђији, улица Новосадски пут ББ, 2. спрат, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.06.2017. године.

4. Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља Просторни план општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 7/12), којим је одређено да ће се услови за изградњу пољопривредних радних комплекса, односно услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне производње у подручјима где је утврђен појас регулације, издавати на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из Просторног плана уз прибављење услова надлежних организација и предузећа.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП - Житосрем Е-22-17РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:111-   20 /2017-IV

Дана:  31.05. 2017. године

И Н Ђ И Ј А, Цара Душана бр. 1

Датум оглашавања: 31.05.2017. године

Датум истека рока за пријављивање:  14.06.2017. године

На основу члана 94. и  члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16), члана 12. Уредбе о  спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 95/2016) и   Закључка  Комисије  за давање сагласности  за ново запошљавање и додатно радnо ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12322/2016-1  од 28. децембра 2016.година

Општинска  управа  општине Инђија, оглашава:


ЈАВНИ    КОНКУРС

за попуњавање радног места у

Општинској управи општине Инђија

I  Орган у коме се раднo место попуњава:

Општина Инђија, Општинска управа, ул. Цара Душана бр.1, Инђија.

II  Радно  место које се попуњава:

1.Послови  набавке у Одељењу за  општу управу и заједничке  послове , радни однос на неодређено време,  звање:  Млађи  саветник, један извршилац.

Опис  послова  радног  места: Врши  набавку  и пријем ствари и опреме, ситног инвентара и потрошног материјала; издаје ситан инвентар, канцеларијски материјал и потрошни материјал и издаје задужење датих средстава на кориснике;  врши пријем и контролу исправности и евиденцију улазних рачуна; врши осигурање имовине и запослених ; припрема документацију за регистрацију моторних возила; води магацинско књиговодство за потрошни материјал и врши усклађивање са материјалним и финансијским књиговодством; врши контролу исправности рачуна о преузетој роби и води картотеку набављене робе;  врши набавку артикала за манифестације и скупове који се организују у згради или под покровитељством Општине ; води књиге печата;води евиденцију набављених мобилних телефона; води евиденцију утрошка горива и пређене километраже за возила Општинске управе,саставља месечне извештаје; ажурира базу података за потребе припреме анализа и извештаја из делокруга рада; спроводи истраживања из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења за општу управу и заједничке послове  и начелника Општинске управе.

Услови  за рад  на радном месту:  Стечено  високо  образовање из научне  области правних, економских  наука или инжењерског  менаџмента, на основним  академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама,  мастер  струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање  четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен  државни  стручни  испит; најмање  једна  година  радног  искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office  пакет и интернет).

Стручна  оспособљеност, знања и   вештине кандидата , које се оцењују у изборном  поступку и начин  њихове провере:

Стручна оспособљеност - увидом у податке из пријаве   и кроз разговор са кандидатима.

Вештина комуникације, аналитичко резоновање, логичко  закључивање и организационе способности - кроз разговор са кандидатима.

У изборном поступку проверава се: познавање Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15 ), - Уредбe о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр 125/2003  и 12/2006), - Правилникa  о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр 16/2016, 49/2016 и 107/2016) -непосредно,  кроз разговор са кандидатима;

- познавање рада на рачунару- практичним радом на рачунару.

III  Услови за  запослење  кандидата: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано  образовање; да испуњава  остале услове одређене актом о  систематизацији  радних места; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде  дужности из радног односа.

IV Место рада: Општина Инђија, Општинска управа, ул. Цара Душана бр.1, Инђија.

V Докази које је кандидат обавезан да приложи уз пријаву:

-потписана пријава са биографијом и са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, контакт телефон , и по могућности интернет адресу;

-фотокопија или очитана лична карта;

-оверена фотокопија радне књижице или  потписан  извод из евиденције ПИО о оствареном радном стажу ( са подацима о послодавцима  где је остварен  радни стаж)

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству не старије од   шест  месеци,

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси  оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци ( потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом  је стечено радно искуство);

- оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не старије од  шест  месеци;

- оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде  дужности из радног односа  (достављају  само они кандидати који су радили у  државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Докази се прилажу у оригиналу или у  овереној  фотокопији .

Напомена: Пробни рад је обавезан за сва лица која раније нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе  или државном органу. Пробни рад траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, полажу државни стручни  испит до окончања пробног рада.

VI  Рок у коме се подносе пријаве на јавни конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања  обавештења  о  јавном  конкурсу у дневним новинама „Дневник“.

VII  Телефон и име особе задужене за давање  додатних обавештења о јавном конкурсу:  Гордана Боснић, телефон 022/561-322, локал 146.

VIII  Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Инђија -  Конкурсној  комисији,  са назнаком: „За   јавни   конкурс на радно место Послови  набавке,“ ул.Цара Душана бр. 1.   22320  Инђија.

IX  Објављивање  јавног  конкурса:Јавни  конкурс  ће бити објављен   на интернет презентацији општине Инђија: www.indjija.net ,  а обавештење  о  јавном  конкурсу и адреса интернет презентације на којој је исти објављен, биће оглашено  у дневним новинама  „Дневник“.

По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, конкурсна комисија ће прегледати све приспеле пријаве и поднете доказе и саставити списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Изборни поступак спроводи се само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на радном месту које се попуњава.

Кандидатима  међу  којима  се спроводи  изборни  поступак за  попуњавање радног  места,  доставиће се писмено обавештење о томе када  почиње  изборни  поступак.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве  или непотпуне  пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе,  биће одбачене.

Начелник Општинске управе,

Александар БанићРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

Дана:24.05.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У ЉУКОВУ

на к.п. број 181/2, 181/3 и делу к.п. број 182 КО Љуково

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за доградњу комплекса постојеће фарме свиња у Љукову, на к.п. број 181/2, 181/3 и делу к.п. број 182 КО Љуково, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација за доградњу постојећих и изградњу нових објеката. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је “Кнез Аграр“ ДОО Београд – Земун.

Урбанистички пројекат је урађен од стране „ANDZOR ENGINEERING“ ДОО из Новог Сада.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 24.05.2017. године до 31.05.2017. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, на шалтеру број 7, Пријемне канцеларије, и у канцеларији Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, која се налази у Инђији, улица Новосадски пут ББ, 2. спрат, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 31.05.2017. године.

4. У складу са условима датим Просторним планом општине Инђија ("Сл. лист општине Инђија", бр. 7/12), за изградњу у радним комплексима обавезна је израда урбанистичког пројекта за изградњу, у складу са условима из Просторног плана општине Инђија и условима надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање. Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко- архитектонска разрада локације у складу са програмом инвеститора - доградња постојећих и изградња нових објеката. Планираним објектима ће се унапредити рад фарме у технолошком и функционалном смислу. Планира се проширење постојећих објеката без мењања њихове намене и изградња нових објеката који ће се уклопити у већ постојећи производни процес. Изградња ће бити фазна.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП - Фарма Љуково Кнез аграр12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија