Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


Број: 501-
41/2019-IV-02-8
Дана: 22.05.2019.године
Инђија


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта ТРБОВИЋ НИКОЛА из Инђије, Бошка Бухе број 37, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње стамбено - пословног објекта (технички преглед путничких возила) на катастарским парцелама број 7730 и 7731/3 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа. 

 

 

Одељење за урбанизам,  комунално стамбене послове  и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине 

Број: 501-38/2019-IV-02
Дана: 14.05.2019.године
Инђија
JД


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС'', број  36/09 , 88/2010 и 14/2016 објављује:

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Инђија

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев оператера JKП „КОМУНАЛАЦ“ из Инђије, Војводе Степе број 20/III, спровело је поступак издавања интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Инђија.

На основу извршеног увида у достављену документацију, а на основу члана 63, став 4. и 5. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/2010 и 14/2016), овај орган је дао сагласност на прихватање захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада.

У вези са напред изнетим, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање предметне Интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада , те се од 14. маја 2019. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 017.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском Сектретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

Одељење за урбанизам,  комунално стамбене послове и заштиту животне средине


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизамкомунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19)

 

О Г Л А Ш А В А

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

У 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 41 У ИНЂИЈИ

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације дела блока 41 у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 11/19.
 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22. маја 2019. године до 06. јуна 2019. године.

 

Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 41 у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности: -   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија. -   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 41 у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 06. јуна 2019. године.


PDR bl 41 Indjija - Materijal za RJU

1.0 POLOŽAJ OBUHVATA PDR-a U NASELJU - IZVOD IZ PGR NASELJA 

2.0 GRANICA OBUHVATA PLANA SA PLANIRANOM PRETEŽNOM NAMENOM


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Инђија и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/2019) ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД

 
У НАЦРТ
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕРЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА ИНЂИЈА


1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 22. маја 2019. годинедо 21. јуна 2019. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 26. јуна 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Плана генералне  регулације насеља Инђија, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 21. јуна 2019. године.

 
КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈАКомисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА

 

1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 15. маја 2019. годинедо 14. јуна 2019. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.


2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 19. јуна 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 14. јуна 2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

PDR sportska hala Beska - Nacrt plana

1.1.PGR naselja Beska - izvod-Model

1.2.Postojece stanje-Model

2.1.Granica plana sa podelom na celine-Model

2.2.Planirana namena-Model

2.3.Regulacija i saobracaj-Model

2.4.Infrastruktura-Model

2.5.Javna namena i sprovodjenje-Model


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija