Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-22/2018-IV-02- 6
Дана: 16.05.2018. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „АГРОУНИЈАд.о.о.из Инђије, Војводе Путника бб  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградњe противмразног система за воћњак у Крчедину на катастарским парцелама  број 6126, 6127, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138 и 6139 К.О. Крчедин, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 
Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
стамбено-комуналне
послове и заштиту
животне средине
Број: 501- 25/2018-1-IV-02
Дана: 16.05.2018године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
пројекта на животну средину

Носилац пројекта РЕЦИКЛАЖА АРТА Миодраг Младеновић ПР из Инђије, Вељка Петровића број 19 поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за складиштење и третман неопасног отпадана катастарској парцели број 2393 и 2394 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 16.05.2018.године до 28.05.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-20/2018-IV-02
Дана: 16.05.2018. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „GRUNDFOS SRBIJA“ д.o.o. из Инђија, Обилазни пут Север број 21, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију санитарних и кухињских отпадних вода, на катастарској парцели број 5900/5 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране предузећа за инжењеринг, пројектовање, изградњу и услуге   ''Енергогруп'', из Београда, Незнаног јунака  број 7.

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да пројекат Изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију санитарних и кухињских отпадних вода, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији. 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-22/2018-1-IV-02

Дана: 30.04.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носиолац пројекта „АГРОУНИЈА” Д.о.о. из Инђије, Војводе Путника бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу противмразног система за воћњак у Крчедину на катастарским парцелама  број 6126, 6127, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138 и 6139 К.О. Крчедин, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 30.04.2018. године до 10.05.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-19/2018-IV-02-6

Дана: 18.04.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Мaлинић Рајкоиз Бешке, Саве Ковачевић број 13, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пословно-производни објекат за производњу предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинства у поступку озакоњења на катастарској парцели број 479 КО Бешка, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија, број 30/2017).

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид у материјал за израду Измена и допуна Просторног плана општине Инђија одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. априла 2018. године до 04. маја 2018. године.

Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана општине Инђија биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу неопходних мера заштите животне средине.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 04. маја 2018. године.

У складу са одредбама члана 45а. став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за планове општине Инђија.

Прилоге уз оглас можете пронаћи овде.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-20/2018-IV-02

Дана: 11.04.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), чланом 2. и 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) и чланом 66. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију санитарних и кухињских отпадних вода на  катастарској парцели број 5900/5  КО Инђија 2, на територији општине Инђија, од стране носиоца пројекта ''GRUNDFOS SRBIJA'' д.о.о., из Инђије, Обилазни пут Север број 21.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду од 11.04.2018. године до 03.05.2018. године. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику надлежном органу.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 04.05.2018. године, са почетком у 11.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija