Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-62/2020-1-IV-02
Дана: 05.08.2020.године
Инђија                            

               

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину

  

Носиолац пројекта„TOYO TIRE SERBIAд.о.о. из Новог Београда, Булевар Милутина Миланковића број 11г, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу производног комплекса „TOYO TIRE“- 1.Фазана катастарској парцели број 7949 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 05.08.2020. године до 17.08.2020. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-61/2020-1-IV-02
Дана: 05.08.2020.године 


Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера „YD PLASTICS“ д.о.о. из Инђије, Улица војводе Путника број 77


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада оператера „YD PLASTICS“ д.о.о. из Инђије, Улица војводе Путника број 77 регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 21413895 од 02. марта 2020. године, са шифром претежне делатности 4676 -  Трговина  на велико осталим полупроизвода.


Надлежни орган обавештава јавност да је YD PLASTICSд.о.о. из Инђије, Улица војводе Путника број 77,  поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ( индексних бројева:  02 01 04,  07 02 13,  12 01 05,  15 01 02 , 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04,  20 01 39 ). Складиштење и третман неопасног  отпада обављаће се на катастарској парцели 7057/4 КО Инђија, у Улици војводе Путника број 77.

Рок за достављање мишљења и предлога је до 20. августа  2020. године.


Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана 1, сваког радног дана у периоду од 11-13 часова од 05.08.2020. године

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-49/2020-IV-02
Дана: 05.08.2020.године
Инђија                       


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта ''ALIQUANTUM AGRO'' д.о.о. из Инђије, Новосадска улица број 2/41 , донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње фарме за тов јунади, на катастарској парцели број 2926/1 КО Нови Карловци на територији општине Инђија, која је израђена од стране СР за пројектовање ''Башић пројект'' из Инђије, ТЦ „Слобода“ II/10. 

 

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

Број: 501-56/2020-IV-02-8
Дана: 29.07.2020.године
Инђија

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊE
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „МИНИ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Инђије, Краља Петра Првог број 135, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње надстрешнице за складиштење металних цеви, лимова и сл. на катастарској парцели број 7585/3 КО Инђија, у југоисточној радној зони, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-52/2020-IV-02- 6
Дана: 29.07.2020.године
Инђија 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  МАРТИНИ ГРАДЊА“д.о.о. из Инђије, Улица војводе Путника  бб  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину  за изградњу постројења за производњу бетона – бетонска база на катастарској парцели број 7296/8 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да је за предметни објекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija