Добродошли на званични сајт општине Инђија
indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-36/2018-IV-02- 6

Дана: 11.07.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројектаФаин Јосипиз Марадика, Жарка Зрењанина број 18, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину  објекатa за складиштење воћа и поврћа  у поступку озакоњења на катастарској парцели број 359/1 КО Марадик, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

                                                                                                и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-32/2018-IV-02- 6

Дана: 04.07.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројектаЈаковљевић Милованаиз Инђије, Жарка Зрењанина број 15, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за стамбено-пословни објекат (гумарска радионица-производња) у поступку озакоњења на катастарској парцели број 5663/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

            и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-35/2018-IV-02- 6

Дана: 04.07.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „IZOTERM-PLAMAД.о.о.из Инђије, Саве Ковачевић бб  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину  за доградњу постојећег производно – складишног објекта у оквиру постојећег пословног комплекса за производњу изолационих материјала  на катастарској парцели број 7505/21 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

                                                                                                и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-32/2018-IV-02- 6

Дана: 04.07.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројектаЈаковљевић Милованаиз Инђије, Жарка Зрењанина број 15, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за стамбено-пословни објекат (гумарска радионица-производња) у поступку озакоњења на катастарској парцели број 5663/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

            и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-35/2018-IV-02- 6

Дана: 04.07.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „IZOTERM-PLAMAД.о.о.из Инђије, Саве Ковачевић бб  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину  за доградњу постојећег производно – складишног објекта у оквиру постојећег пословног комплекса за производњу изолационих материјала  на катастарској парцели број 7505/21 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

                                                                                                и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

 

 

Број: 501-40/2018-1-IV-02

Дана: 04.07.2018.године

Инђија

 

                                           

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

 

      Носиолац пројекта „Бошњак Милан и Јадранкаиз Инђије, Краља Петра Првог број 83, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословног објекта са сервисном станицом за моторна возила на катастарској парцели  број 7107/15 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 04.07.2018. године до 16.07.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

 

 

 

 

       Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

 и заштиту животне средине