Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:12.09.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА ПУЊЕЊЕ ВОЗИЛА И ТРЕЈЛЕРА

КОМПРИМОВАНИМ ПРИРОДНИМ ГАСОМ (КПГ) НА К.П. 7224/5 КО ИНЂИЈА

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу станице за пуњење возила и трејлера компримованим природним гасом (КПГ) на к.п. 7224/5 КО Инђија. Парцела се налази у североисточној радној зони у насељу Инђија. Наручилац израде је Глушица Душан из Инђије. Урбанистички пројекат је урађен од стране „СИМ ПРОЈЕКТ“ ДОО из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 12.09.2018. године до 19.09.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 19.09.2018. године.

4. У складу са Правилима грађења која су дата Просторним планом општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12), снабдевање возила погонским горивом омогућити изградњом пумпних станица уз коридор улазно - излазних путних праваца из насеља. Локације ових станица неопходно је разрадити урбанистичким пројектима, а у складу са Планом детаљне регулације северисточне радне зоне (блокови бр. 11, 35, 36, 37, 90, 93, 94, 95 и 97) у Инђији (''Службени лист општина Срема'', број 30/11).

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП-Станица КПГ Инђија 1Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија са Извештајем о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину и на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ''СТАРИ СЛАНКАМЕН''
И ''НОВИ СЛАНКАМЕН'' У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 12. септембра 2018. годинедо 27. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 03. октобра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана и доставила мишљења о Извештају о стратешкој процени у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија и мишљења о Извештају о стратешкој процени, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 27. септембра 2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилози:

- ПДР систем за наводњавање Стари и Нови Сланкамен - нацрт плана

- План - модели

- Извештај о стратешкој процениКомисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 05. септембра 2018. годинедо 20. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Измена и допуна Просторног плана општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 10. септембра 2018. године, у 13 часова.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 20. септембра 2018. године.

4. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове oпштине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 25. септембра 2018. године, у 13.30 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: Измене и допуне ППО Инђија - нацрт

Прилог: МоделиКомисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка и на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 05. септембра 2018. годинедо 20. септембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове oпштине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 25. септембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3.

Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 20. септембра 2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: ПДР локација 3 КО Бешка - нацрт плана

Прилог: МоделиРепублика Србија

Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за Урбанизам
и заштиту животне средине

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-СУ, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/15) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10)

оглашава
ЈАВНИ УВИД
У
НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
"ФРУШКА ГОРА"
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
"ФРУШКА ГОРА" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Цео текст Јавног увида можете пронаћи овде.
Прилог: ППППН ФГ12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija