Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-07/2019-IV-02- 6
Дана: 06.03.2019.године
Инђија

                  

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Добрњац Милованаиз Инђије, Младена Стојановића број 23а, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за производно-пословни објекат намењен производњи производа од гуме у поступку озакоњења на катастарској парцели број 3548/2 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

Одељење за урбанизам,  комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-13/2019-1-IV-02
Дана: 06.03.2019.године
Инђија


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  на животну средину

Носиолац пројектаБожић Александар из Инђије, Дунавска број 37 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекатпроизводно-стамбени објекат у поступку озакоњења на катастарским парцелама  број 2046 и 2047/1 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 06.03.2019. године до 18.03.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

  

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-12/2019-1-IV-02
Дана: 27.02.2019.године
ИнђијаОдељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
затеченог стања  на животну средину


Носиолац пројектаD&S COMPANYд.о.о.из Инђије, Новосадска број 17/17 са пословном јединицом у Змај Јовиној број 70  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат – радионица за прераду пластичних маса у поступку озакоњења на катастарској парцели  број 1239 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 27.02.2019. године до 11.03.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

Број: 501-05/2019-IV-02-8
Дана: 27.02.2019.године
Инђија

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину


 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „МРКШИЋ СНЕЖАНАиз Новог Сланкамена, Цара Душана број 125, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње самоуслужне аутоперионице са 3 аутомата и изградња стамбеног објекта на катастарским парцелама број 480/2 и 481 КО Нови Сланкамен, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-04/2019-IV-02
Дана: 27.02.2019.године
Инђија         
             

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „ИЗОТЕРМ-ПЛАМА“ Д.o.o. из Инђије, Саве Ковачевић бб, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат доградње  производно-складишног објекта у оквиру постојећег пословног објекта за производњу изолационих материјала, на катастарској парцели број 7505/21 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране ''Института за заштиту на раду'', из Новог Сада, Школска број 3.

 
У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija