Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине
Број: 501-71/2018-1-IV-02
Дана: 26.12.2018.године
Инђија     
                                     

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину

 Носиолац пројектаINDOADRIATIC INDUSTRY” ДОО из Београда, Борхесова број 25, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу силоса за брашно на катастарској парцели  број 5948/4 КО Инђија, Индустијска 3, на територији општине Инђија.
 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 26.12.2018. године до 08.01.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-71/2018-IV-02- 6
Дана: 16.01.2019.године
Инђија                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „INDOADRIATIC INDUSTRYД.о.о.из Београда, Борхесова број 25  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину  за изградњу силоса за брашно  на катастарској парцели број 5948/4 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат нијепотребна процена утицаја на животну средину.
 
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине
Број: 501-70/2018-1-IV-02
Дана: 19.12.2018.године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину

Носиолац пројектаIZOTERM-PLAMA ДОО из Инђије, Саве Ковачеић бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу постојећег производно – складишног објекта у оквиру постојећег пословног комплекса за производњу изолационих материјала на катастарској парцели  број 7505/21 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 19.12.2018. године до 31.12.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-65/2018-IV-02
Дана: 19.12.2018.године
Инђија                       

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ“ Д.o.o. из Инђије, Краља Петра Првог бб, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат доградње пословно – производног објекта, управна зграда спратности П+1 и производна хала за прераду пластичних маса и производњу пластичних посуда од бризгајуће пластике спратности П+1, на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране друштва за пројектовање, инжењеринг, консалтинг трговину и услуге  ''SAFETY GROUP'', из Новог Сада, Раковачка број 56 б.

 

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове  и заштиту животне средине


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен са Извештајем о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину и на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10)

ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 19. децембра 2018. годинедо 08. јануара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 15. јануара 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана и доставила мишљења о Извештају о стратешкој процени у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен и мишљења на Извештај о стратешкој процени, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 08. јануара 2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: ПГР насеља Нови Сланкамен

Прилог: Стратешка процена утицаја12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija