Добродошли на званични сајт општине Инђија

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ Миодраг Младеновић ПР  из Инђије, Каменова улица број 29

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада оператера „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ Миодраг Младеновић из Инђије, Каменова улица број 29, законски заступник Миодраг Младеновић регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 62312602 од 17. новембра 2010. године, са шифром претежне делатности 3832- Поновна употреба разврстаних материјала.

Надлежни орган обавештава јавност да је „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ Миодраг Младеновић ПР  из Инђије, Каменова улица број 29, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ( индексних бројева: 01 04 08, 02 01 04,  02 01 10, 03 01 05, 03 03 08, 04 01 09, 04 02 15,  06 13 03, 07 02 13, 10 02 01, 10 02 02, 10 05 01, 10 06 01,10 08 09, 10 09 03, 10 10 03, 10 11 12, 10 12 08, 11 05 01,  12 01 21, 15 01 01,  15 01 02 ,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,  15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 16 01 06, 16 08 01 , 16 08 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01,  17 04 02 ,17 04 03, 17 04 04,  17 04 05, 17 04 06,  17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01,  19 12 02,  19 12 03, 19 12 04,  19 12 05, 19 12 07,  19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,  20 01 11, 20 01 25,  20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99). Складиштење и третман неопасног  отпада обављаће се на катастарским парцелама 2393 и 2394 КО Инђија. Рок за достављање мишљења и предлога је 27. новембра  2018. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб, сваког радног дана у периоду од 11-13 часова

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


Одлуку ЈП "Комуналац" о промени цена са образложењем можете пронаћи овде.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-59/2018-IV-02- 6
Дана: 07.11.2018.године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта FARMINA PET FOODSД.о.о.из Инђије, Саве Ковачевић бб, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за спаљивање гасова непријатног мириса у оквиру постојећег радног комплекса на катастарској парцели број 7507/37 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.


Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).


Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9:00 -12:00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-59/2018-1-IV-02
Дана: 24.10.2018.године
Инђија

                                            

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

 

      Носиолац пројектаFARMINA PET FOODS ДОО из Инђије, Саве Ковачевић бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу постројења за спаљивање гасова непријатног мириса у оквиру постојећег радног комплекса на катастарској парцели број 7507/37 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 24.10.2018. године до 05.11.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида. 

 

       Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен са Извештајем о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 17. октобра 2018. годинедо 16. новембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 21. новембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана и доставила мишљења о Извештају о стратешкој процени у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен и мишљења о Извештају о стратешкој процени, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 16. новембра 2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: ПГР насеља Нови Сланкамен - Нацрт плана

Прилог: Нови Сланкамен - моделиР Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 7/18.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15. октобра 2018. године до 30. октобра 2018. године.

Материјал за израду Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу неопходних мера заштите животне средине.

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 30. октобра 2018. године.

Прилог: Материјал за РЈУ спортска хала Бешка

Прилог: Бешка модели 1510201812345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija