Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-20/2017-1-IV-02

Дана: 17.05.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „ХЕКТОР“ Д.о.о. из Инђије, Сремска број 115 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословног објекта намењеног производњи резервних металних делова за механизацију са управном зградом на катастарској парцели број 7569/2 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 17.05.2017. године до 27.05.2017. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-19/2017-IV-02- 6

Дана: 17.05.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „GRUNDFOS SRBIJAД.о.о.из Инђије, Обилазни пут Север број 21  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода у оквиру фабрике на катастарској парцели број 5900/5 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат потребна процена утицаја на животну средину.
Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-21/2017-1-IV-02

Дана: 17.05.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „ПЛАМЕН“ Д.о.о. из Инђије, Краља Петра Првог бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословног објекта намењеног производњи електроенергетске опреме и прибора за средњи и ниски напон са управном зградом на катастарској парцели број 7584/9 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 17.05.2017. године до 27.05.2017. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-24/2017-1-IV-02

Дана: 10.05.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „MONBAT PLC“ Д.о.о. из Инђије, Саве Ковачевића бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу складишног објекта на катастарској парцели број 7507/15 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 10.05.2017.године до 20.05.2017.године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеОбавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера „TECHNO IN GREEN“ Александар Дошеновић ПР  из Инђије, Соње Маринковић број 7

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада оператера „TECHNO IN GREEN“ Александар Дошеновић ПР  из Инђије, Соње Маринковић број 7, законски заступник Александар Дошеновић регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 64412671 од 08. новембра 2016. године, са шифром претежне делатности 3811- Сакупљање отпада који није опасан.

Надлежни орган обавештава јавност да је „TECHNO IN GREEN“ Александар Дошеновић ПР  из Инђије, Соње Маринковић број 7, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ( индексних бројева: 02 01 03, 02 01 07, 02 01 10, 03 01 05, 04 01 09, 04 02 09,  04 02 22, 07 02 13, 11 05 01,  12 01 05,  12 01 13, 15 01 01,  15 01 02 ,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,  15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 16 01 06, 16 01 12, 16 01 16, 16 01 18, 16 01 19,  16 01 20,  16 08 03 , 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01,  17 04 02 ,17 04 03, 17 04 04,  17 04 05, 17 04 06,  17 04 07, 17 04 11, 19 05 02 , 19 12 01,  19 12 02,  19 12 03, 19 12 04,  19 12 05,  19 12 08, 20 01 08, 20 01 10,  20 01 11,  20 01 34, 20 01 36). Складиштење и третман неопасног  отпада обављаће се на катастарској парцели 3248 КО Инђија. Рок за достављање мишљења и предлога је 18. маја  2017. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб, сваког радног дана у периоду од 11-13 часова.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеР Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

"Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" У ОПШТИНИ ИНЂИЈА

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија , која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 04/14.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија одржаће се у трајању од 15 дана, од 10. маја 2017. године до 25. маја 2017. године.

Материјал за израду Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 25. маја 2017. године.

У складу са одредбама члана 45а. став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за планове општине Инђија.

Материјал за рани јавни увид: текстуални део, графички део 1 и графички део 2.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-17/2017-IV-02- 6

Дана: 26.04.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  “VIP MOBILE“ Д.о.о. из Новог Београда, Милутина Миланковића 1ж, путем пуномоћника „Кодар инжењеринг“ Д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб 41  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну срединуза изградњу радио базне станице на локацији „NS2291_01 SM_Krčedin“ на катастарској парцели број 1554 КО Крчедин, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија