Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

Комуналнo-стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501- 10/2018-1-IV-02

Дана: 07.03.2018године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носилац пројекта “VIP MOBILE“ д.о.о. из Новог Београда, Милутина Миланковића 1ж, путем пуномоћника „Кодар енергомонтажа“ д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб број 22 поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње радио базне станице на локацији „NS1362_01 SM_Inđija“ на катастарској парцели број 7606/7 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 07.03.2018. године до 17.03.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-05/2018-IV-02-6

Дана: 07.03.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Ђорђевић Александра из Инђије, Југ Богдана број 133а, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за производно складишни објекат за прераду меса у поступку озакоњења на катастарској парцели број 3515/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНA

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-09/2018-1-IV-02

Дана: 28.02.2018.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину


Носиолац пројектаGRUNDFOSиз Инђије, Обилазни пут - Север број 21 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода на катастарској парцели  број 5900/5 КО Инђија, на територији општине Инђија. 
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 28.02.2018. године до 10.03.2018. године, сваког радног дана у времену од 9,00-12,00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-05/2018-1-IV-02

Дана: 14.02.2018године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

затеченог стања  на животну средину

Носиолац пројекта „Ђорђевић Александар” из Инђије, Југ Богдана број 133а поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за производно–складишни објекат за прераду меса у поступку озакоњења на катастарској парцели  број 3515/1 КО Инђија, на територији општине Инђија.
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 14.02.2018. године до 26.02.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.
Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501- 08/2018-IV-02

Дана: 14.02.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), чланом 2. и 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) и чланом 109. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње пословно – производног објекта намењеног производњи санитарне технике од пластичних и металних делова са управним делом на  катастарским парцелама број 7566/2, 7566/3, и 7565/1  КО Инђија, на територији општине Инђија, од стране носиоца пројекта ''ISAFLEX'' д.о.о., из Инђије, Голубиначка број 120.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће  ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду од 14.02.2018. године до 06.03.2018. године. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику надлежном органу.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 07.03.2018. године, са почетком у 11.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 14/17.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. фебруара 2018. године до 16. фебруара 2018. године.

Материјал за израду Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу неопходних мера заштите животне средине.

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 16. фебруара 2018. године.

Прилог: ПГР НОВИ СЛАНКАМЕН - РЈУ

Прилог: 01 ППО I-1Р-НАМЕНА - извод

Прилог: 02 НАМЕНА - МоделРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-66/2017-IV-02- 6

Дана: 24.01.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „ЛИДЛ Србија КД“ из Нове Пазове, Прва Јужна Раднаброј 3, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу зграде за трговину на мало – супермаркет и трафостанице МБТСна катастарској парцели број 18/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija