РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине

Број: 02-463-7/19
Дана: 01. јула 2019. године
ИНЂИЈА

Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Државног правобранилаштва-Одељења у Новом Саду у управној ствари престанак права коришћења грађевинског земљишта у државној својини, на основу члана 102. став 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 18. Одлуке о организацији општинске управе општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 23/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право коришћења ДД „ИНТЕКС“ изИнђије, ул. Краља Петра Првог бб грађевинског изграђеног земљишта и то парцеле број 245 земљиште под зградом-објектом површине 16ари 14м2, земљиште уз зграду-објекат површине 05ари 00м2 ињива 1. класе површине 02ара 24м2, укупне површине 23ара 38м2 уписаној у лист непокретности број 9083 к.о. Инђија и на истој се уписује право јавне својине Републике Србије.

IIПо правоснажности ово решење биће основ за упис насталих промена у јавним књигама у којима се уписују права на некретнинама.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 11. марта 2019. године Државно правобранилаштво-Одељење у Новом Саду поднело је захтев овој управи под бројем Р.бр.-5/19 за доношење решења о утврђивању престанка права коришћења корисника ДД „Интекс“ из Инђије на катастарској парцели број 245 из листа непокретности број 9083 к.о. Инђија, градско грађевинско земљиште у државној својини Републике Србије, на иницијативу Комесаријата за избеглице број 360-456/5-2018, све у циљу предузимања даљих правних радњи на озакоњењу објекта ради решавања стамбених потреба избеглих лица у циљу њихове интеграције у Републици  Србији, а на основу одредби члана 102. ст.11 у вези става 10. Закона о планирању и изградњи којим је прописано да правним лицима која су уписана као корисници на грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем се утврђује престанак права на земљишту и уписује право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој непокретности, те да је ДД „Интекс“ правно лице које је престало да постоји. 

                        Уз предлог, подносилац захтева је доставио решење Агенције за привредне регистре број БД 6992/2019 од 24.01.2019. године, решење Трговинског суда у Сремској Митровици Посл.број: СТ-3019/2002 од 26.08.2008. године, извод из претраге привредних друштава на дан 25.01.2019. године, јавно доступне податке о непокретностима Републичког геодетског завода на дан 27.04.2018. године, а поступајући по захтеву ове управе од 15.05.2019. године достављен је допис Агенције за привредне регистре број БД 50442/2019 од 28.05.2019. године. Службеним путем од стране ове управе прибављен је препис листа непокрености за парцелу коју је предмет поступка.

                        У даљем току поступка упућен је захтев за изјашњење Правобранилаштву општине Инђија уз који је достављена документација која се налази у предмету. Поступајући по захтеву Правобранилаштво општине Инђија је доставило поднесак број У-131/19 у ком наводе да је захтев Државног правобранилаштва основан и да су испуњени законом прописани услови за упис права јавне својине на земљишту у корист Републике Србије, те да се не противе поднетом захтеву са предлогом да се донесе решење у складу са законом.

                        Увидом у списе предмета утврђено је да парцела број 245 представља остало грађевинско земљиште, да се налази у државној својини Републике Србије, а да је у корист ДД „Интекс“, Инђија, Краља Петра првог бб уписано право коришћења у 1/1 дела, да је Трговински суд у Сремској Митровици дана 26. августа 2008. године донео решење којим се закључује поступак стечаја над стечајним дужником ДД “Интекс“ – у стечају из Инђије, да је Агенција за привредне регистре дана 24. јануара 2019. године донела решење којим се из Регистра привредних субјеката по службеној дужности брише ДД „Интекс“ по Инђија - у стечају, да је увидом у претрагу привредних друштава на интернет презентацији Агенције за привредне регистре на дан 05.04.2019. године утврђено да је код статуса привредног друштво „Интекс“ уписано „брисан“, као и да је Агенција за привредне регистре на захтев Државног правобранилаштва-Одељења у Новом Саду истом доставила обавештење да су увидом у документацију којом располажу утврдили да је над привредним друштвом које је било уписано у Регистар привредних субјеката као Интекс-у стечају, са МБ 08250685 закључен стечајни поступак применом одредаба Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, те да се ради о субјекту без правног следбеника утолико што је вођен и закључен стечајни поступак.

                        Чланом 102. став 11. Закона о планирању и изградњи прописано је да правним лицима која су уписана као носиоци права коришћења на грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем се утврђује престанак права коришћења на грађевинском земљишту и уписује право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој непокретности, да се престанак права коришћења утврђује у поступку који спроводи надлежни орган једнице локалне самоуправе надлежан за имовинско-правне послове (став 12.), који поступак се покреће по захтеву надлежног правобранилаштва (став 13.) и уз који се подноси доказ да привредно друштво, односно други облик организовања није уписано у регистар привредних субјеката и да нема правног следбеника, акт о брисању из регистра привредних субјеката, као и други докази на основу којих се на поуздан начин може утврдити престанак привредног друштва, односно другог облика организовања (став 14.), као и да решење којим је утврђен престанак права коришћења дотадашњег носиоца права коришћења на грађевинском земљишту по правоснажности представља основ за брисање права коришћења на грађевинском земљишту (став 15.).

                        Како је на основу свега изнетог утврђено да су испуњени услови прописани чланом 102. Закона о планирању и изградњи, донета је одлука као у диспозитиву овог решења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема истог Министарству финансија Републике Србије-Сектор за имовинско-правне послове у Београду, а путем овог органа. Жалба се предаје непосредно или шаље поштом.

 Начелница   
 Дипл. инг. саоб.  Тијана Дошен


Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Inđija a na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14)

                                                                                    O G L A Š A V A

                                                                                  RANI JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE ULICE ĐORĐA VOJNOVIĆA I KOMPLEKSA NOVOG GROBLjA U NASELjU INĐIJA

Tekst oglasa možete pročitati OVDE.

PDR ullice Đorđe Vojnović i groblja možete pročitati OVDE.

Grafički prikaz 1.

Grafički prikaz 2.


На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник" бр. 62/2006,65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 14/2016), Председник општине Инђија дана 21.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТА РОДА 2016. ГОДИНЕ

и расписује 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТАРОДА 2016. ГОДИНЕ

indjija.net

Na osnovu člana 62. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik" br. 62/2006,65/2008,42/2009 i 112/2015) i tačke 5. stav 4. Odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je predmet korišćenja bez pravnog osnova na teritoriji opštine Inđija ("Službeni list opštine Inđija", br. 14/2016), Predsednik opštine Inđija dana 21.09.2016. godine donosi


ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA PRODAJU MERKANTILNE PŠENICE RODA 2016. GODINE

i raspisuje 

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU MERKANTILNE PŠENICE RODA 2016. GODINE

Na osnovu Rešenja Predsednika opštine Inđija br. 46-17/2016 od 20. aprila 2016. godine i Odluke Nadzornog odbora Direkcije za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija, br. 06-5/2016-4 od 22. aprila 2016. godine, a u skladu sa čl. 17.st.3.st.4 st.5 i čl.19 Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Inđija(„Službeni list opštine Inđija", br. 6/2015)

Direkcija za izgradnju opštine Inđija J.P. Inđija raspisuje i objavljuje

JAVNI OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE RADI OTUĐENJA 

GRAĐEVINSKOG NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA U 

JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE INĐIJA

Tekst oglasa

Grafički prilog12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
28 °C 1006.7 mb 40 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija