REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana:18.10.2017. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 14. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 25/08, 23/09 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 i 14/17), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

O G L A Š A V A

JAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

PARCELE 156 KO ČORTANOVCI ZA POTREBE IZGRADNjE DOMA ZA STARA LICA

1.

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije parcele broj 156 KO Čortanovci, za potrebe izgradnje doma za stara lica, u naselju Čortanovci, u Železničkoj ulici. Urbanistički projekat je urađen od strane „Romb design tim“ iz Novog Sada.

2.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta seodržava u trajanju od sedam dana, od 18.10.2017. godine do 25.10.2017. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Ulica Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, kao i na šalteru broj 7 Prijemne kancelarije, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3.   

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, ulica Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 25.10.2017. godine.

4.   

U skladu sa uslovima datim Prostornim planom opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12), ako se građevinska parcela u okviru zone stanovanja namenjuje za poslovanje, a obzirom da se planira izgradnja doma za stara lica, obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i

zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Prilog: urbanistički projekatNa osnovu člana 11. Odluke o osnivanju  Ustanove „Sportski centar“ i člana 21., stav2., tačka 10., 11., Statuta Ustanove „Sportski centar“ Inđija, Upravni odbor Ustanove, na sednici održanoj 16.06.2017. godine, doneo je

ODLUKU

O sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove „Sportski centar“.

Član 1.

Pokreće se postupak za imenovanje direktora Ustanove „Sportski centar“ putem  javnog konkursa.

Član 2.

Oglas o javnom konkursu, koji je sastavni deo ove Odluke, objavljuje se u dnevnim novinama „Dnevnik“, u roku od 5 dana od dana donošenja ove odluke kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Inđija.

Član 3.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 ( petnaest ) dana, a počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama.

Član 4.

Prijave za javni konkurs sa neophodnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova podnose se u zatvorenoj koverti na adresu Ustanova „Sportski centar“, ul. Cara Dušana 2a 22320 Inđija, sa naznakom:

Prijava na javni konkurs – NE OTVARAJ.

Neblagovremene, nerazumljive  i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti predmet razmatranja, već će biti odbačene posebnim aktom Upravnog odbora, protiv kojeg nije dopuštene posebna žalba.

Član 5.

Upravni odbor Ustanove nakon otvaranja i razmatranja pristiglih  prijava daje predlog Osnivaču o kandidatu za direktora.

Skupština opštine, nakon razmatranja dostavljenog predloga, donosi rešenje o imenovanju predloženog kandidata.

Rešenje o imenovanju direktora je konačno.

Broj: 147/2017

Datum 16.06.2017.

Predsednik Upravnog odbora

Dragan Surla

Inđija

Na osnovu člana 11. Odluke o osnivanju Ustanove „Sportski centar“ i člana 21. Statuta Ustanove „Sportski centar“ i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora, broj 147/2017 od 16.06.2017. god.

UPRAVNI ODBOR USTANOVE

Oglašava

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANjE DIREKTORA

USTANOVE „SPORTSKI CENTAR“ INĐIJA

Podaci o Ustanovi: Ustanova „Sportski  centar“ Inđija, ul. Cara Dušana 2a, Matični broj 08589852, PIB 100699022, delatnost 9311 - delatnost sportskih arena i stadiona.

Radno mesto: direktor Ustanove „Sportski centar“. Direktora imenuje Skupština opštine na period od četiri godine, na osnovu predloga Upravnog odbora Ustanove. Direktor zasniva radni odnos na određeno vreme.

Uslovi za imenovanje direktora:

1. Da ima IV ili VI stepen stručne spreme

2. Da ima pet godina radnog iskustva

Mesto rada: Inđija, Cara Dušana 2a

Rok za podnošenje prijave: rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana a počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama „ Dnevnik“.

Adresa na koju se podnose prijave: prijave na javni konkurs sa neophodnom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova podnese se preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično na adresu:

Ustanova “Sportski centar“, ul. Cara Dušana 2a 22320 Inđija, sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - NE OTVARAJ.

Prijava na javni konkurs i dokazi koji se prilažu uz prijavu:

Prijava na javni konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva.

Uz prijavu na javni konkurs  kandidati za direktora, dužni su da prilože:

- Dokaz o stručnoj spremi (original ili overena fotokopija),

- Dokaz o radnom iskustvu (original ili overena fotografija uverenja ili potvrde izdate od strane poslodavca o poslovima koje je lice obavljalo, kao i overena fotokopija radne knjižice).

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti predmet razmatranja Upravnog odbora.

Prijave na konkurs sa dostavljenom dokumentacijom, ne vraćaju se podnosiocima već ostaju u dokumentaciji Ustanove „Sportski centar“. REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana: 31.05.2017. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 14. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 25/08, 23/09 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12, 5/14, 2/15 i 22/16), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija


O G L A Š A V A

JAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE KOMPLEKSA SILOSA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA NA PARCELI BROJ 2125/25 KO NOVI KARLOVCI

1. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za urbanističko – arhitektonsku razradu lokacije kompleksa silosa sa pratećim objektima na parceli broj 2125/25 KO Novi Karlovci, kojim se razrađuje lokacija za izgradnju mašinske kućice, elevatorske jame i četiri silos ćelije, u okviru postojećeg kompleksa. Urbanistički projekat je urađen od strane „IS“ DOO za projektovanje, inženjering i konsalting iz Ade.

Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „Žitosrem“ AD Inđija.

2. Javna prezentacija Urbanističkog projekta seodržava u trajanju od sedam dana, od 31.05.2017. godine, do 08.06.2017. godine. Mesto održavanja javne prezentacije je u Opštinskoj upravi opštine Inđija, Inđija, Ulica Cara Dušana broj 1, na šalteru broj 7, Prijemne kancelarije, i u kancelariji Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, koja se nalazi u Inđiji, ulica Novosadski put BB, 2. sprat, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3. Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, ulica Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 08.06.2017. godine.

4. Planski osnov za izradu Urbanističkog projekta predstavlja Prostorni plan opštine Inđija ("Službeni list opštine Inđija", br. 7/12), kojim je određeno da će se uslovi za izgradnju poljoprivrednih radnih kompleksa, odnosno uslovi za izgradnju objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje u područjima gde je utvrđen pojas regulacije, izdavati na osnovu urbanističkog projekta izrađenog na osnovu smernica iz Prostornog plana uz pribavljenje uslova nadležnih organizacija i preduzeća.

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i

zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Prilog: UP - Žitosrem E-22-17REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:111-   20 /2017-IV

Dana:  31.05. 2017. godine

I N Đ I J A, Cara Dušana br. 1

Datum oglašavanja: 31.05.2017. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje:  14.06.2017. godine

Na osnovu člana 94. i  člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne  samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 21/16), člana 12. Uredbe o  sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 95/2016) i   Zaključka  Komisije  za davanje saglasnosti  za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-12322/2016-1  od 28. decembra 2016.godina

Opštinska  uprava  opštine Inđija, oglašava:


JAVNI    KONKURS

za popunjavanje radnog mesta u

Opštinskoj upravi opštine Inđija

I  Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opština Inđija, Opštinska uprava, ul. Cara Dušana br.1, Inđija.

II  Radno  mesto koje se popunjava:

1. Poslovi  nabavke u Odeljenju za  opštu upravu i zajedničke  poslove , radni odnos na neodređeno vreme,  zvanje:  Mlađi  savetnik, jedan izvršilac.

Opis  poslova  radnog  mesta: Vrši  nabavku  i prijem stvari i opreme, sitnog inventara i potrošnog materijala; izdaje sitan inventar, kancelarijski materijal i potrošni materijal i izdaje zaduženje datih sredstava na korisnike;  vrši prijem i kontrolu ispravnosti i evidenciju ulaznih računa; vrši osiguranje imovine i zaposlenih ; priprema dokumentaciju za registraciju motornih vozila; vodi magacinsko knjigovodstvo za potrošni materijal i vrši usklađivanje sa materijalnim i finansijskim knjigovodstvom; vrši kontrolu ispravnosti računa o preuzetoj robi i vodi kartoteku nabavljene robe;  vrši nabavku artikala za manifestacije i skupove koji se organizuju u zgradi ili pod pokroviteljstvom Opštine ; vodi knjige pečata;vodi evidenciju nabavljenih mobilnih telefona; vodi evidenciju utroška goriva i pređene kilometraže za vozila Opštinske uprave,sastavlja mesečne izveštaje; ažurira bazu podataka za potrebe pripreme analiza i izveštaja iz delokruga rada; sprovodi istraživanja iz delokruga rada; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove  i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi  za rad  na radnom mestu:  Stečeno  visoko  obrazovanje iz naučne  oblasti pravnih, ekonomskih  nauka ili inženjerskog  menadžmenta, na osnovnim  akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master  akademskim studijama,  master  strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje  četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen  državni  stručni  ispit; najmanje  jedna  godina  radnog  iskustva u struci i poznavanje rada na računaru (MS Office  paket i internet).

Stručna  osposobljenost, znanja i   veštine kandidata , koje se ocenjuju u izbornom  postupku i način  njihove provere:

Stručna osposobljenost - uvidom u podatke iz prijave   i kroz razgovor sa kandidatima.

Veština komunikacije, analitičko rezonovanje, logičko  zaključivanje i organizacione sposobnosti - kroz razgovor sa kandidatima.

U izbornom postupku proverava se: poznavanje Zakona o javnim nabavkama („Službeni  glasnik RS“, br 124/12, 14/15 i 68/15), - Uredbe o budžetskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br 125/2003  i 12/2006), - Pravilnika  o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS“ br 16/2016, 49/2016 i 107/2016) -neposredno,  kroz razgovor sa kandidatima;

- poznavanje rada na računaru- praktičnim radom na računaru.

III  Uslovi za  zaposlenje  kandidata: da je punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano  obrazovanje; da ispunjava  ostale uslove određene aktom o  sistematizaciji  radnih mesta; da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede  dužnosti iz radnog odnosa.

IV Mesto rada: Opština Inđija, Opštinska uprava, ul. Cara Dušana br.1, Inđija.

V Dokazi koje je kandidat obavezan da priloži uz prijavu:

-potpisana prijava sa biografijom i sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, kontakt telefon , i po mogućnosti internet adresu;

-fotokopija ili očitana lična karta;

-overena fotokopija radne knjižice ili  potpisan  izvod iz evidencije PIO o ostvarenom radnom stažu ( sa podacima o poslodavcima  gde je ostvaren  radni staž)

-original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu ne starije od   šest  meseci,

-original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

-overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

-original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi  original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

-original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci ( potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom  je stečeno radno iskustvo);

- original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, ne starije od  šest  meseci;

- original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede  dužnosti iz radnog odnosa  (dostavljaju  samo oni kandidati koji su radili u  državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Dokazi se prilažu u originalu ili u  overenoj  fotokopiji .

Napomena: Probni rad je obavezan za sva lica koja ranije nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave  ili državnom organu. Probni rad traje šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita, polažu državni stručni  ispit do okončanja probnog rada.

VI  Rok u kome se podnose prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja  obaveštenja  o  javnom  konkursu u dnevnim novinama „Dnevnik“.

VII  Telefon i ime osobe zadužene za davanje  dodatnih obaveštenja o javnom konkursu:  Gordana Bosnić, telefon 022/561-322, lokal 146.

VIII  Adresa na koju se podnose prijave: Opštinska uprava opštine Inđija -  Konkursnoj  komisiji,  sa naznakom: „Za   javni   konkurs na radno mesto Poslovi  nabavke,“ ul.Cara Dušana br. 1.   22320  Inđija.

IX  Objavljivanje  javnog  konkursa: Javni  konkurs  će biti objavljen   na internet prezentaciji opštine Inđija: www.indjija.net ,  a obaveštenje  o  javnom  konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je isti objavljen, biće oglašeno  u dnevnim novinama  „Dnevnik“.

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni konkurs, konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kandidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava.

Kandidatima  među  kojima  se sprovodi  izborni  postupak za  popunjavanje radnog  mesta,  dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada  počinje  izborni  postupak.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive  ili nepotpune  prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze,  biće odbačene.

Načelnik Opštinske uprave,

Aleksandar Banić
REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Dana:24.05.2017. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 14. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 25/08, 23/09 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12, 5/14, 2/15 i 22/16), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

O G L A Š A V A

JAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA DOGRADNjU KOMPLEKSA POSTOJEĆE FARME SVINjA U LjUKOVU

na k.p. broj 181/2, 181/3 i delu k.p. broj 182 KO Ljukovo

1. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za dogradnju kompleksa postojeće farme svinja u Ljukovu, na k.p. broj 181/2, 181/3 i delu k.p. broj 182 KO Ljukovo, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je “Knez Agrar“ DOO Beograd – Zemun.

Urbanistički projekat je urađen od strane „ANDZOR ENGINEERING“ DOO iz Novog Sada.

2. Javna prezentacija Urbanističkog projekta seodržava u trajanju od sedam dana, od 24.05.2017. godine do 31.05.2017. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Ulica Cara Dušana broj 1, na šalteru broj 7, Prijemne kancelarije, i u kancelariji Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, koja se nalazi u Inđiji, ulica Novosadski put BB, 2. sprat, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3. Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, ulica Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 31.05.2017. godine.

4. U skladu sa uslovima datim Prostornim planom opštine Inđija ("Sl. list opštine Inđija", br. 7/12), za izgradnju u radnim kompleksima obavezna je izrada urbanističkog projekta za izgradnju, u skladu sa uslovima iz Prostornog plana opštine Inđija i uslovima nadležnih organizacija i javnih preduzeća u čijoj je nadležnosti njihovo izdavanje. Cilj izrade Urbanističkog projekta je urbanističko- arhitektonska razrada lokacije u skladu sa programom investitora - dogradnja postojećih i izgradnja novih objekata. Planiranim objektima će se unaprediti rad farme u tehnološkom i funkcionalnom smislu. Planira se proširenje postojećih objekata bez menjanja njihove namene i izgradnja novih objekata koji će se uklopiti u već postojeći proizvodni proces. Izgradnja će biti fazna.

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i

zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Prilog: UP - Farma Ljukovo Knez agrar12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
0 °C 1011 mb 93 % 3 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija