РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:24.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
БРОЈ 162 И 184 К.О. ИНЂИЈА ЗА ДОГРАДЊУ ОБЈЕКТА ВРТИЋА
ПУ „БОШКО БУХА“ ОБЈЕКАТ „СИНЦЕ“

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко - архитектонску разраду за грађевинске парцеле број 162 и 184 К.О. Инђија за доградњу објекта вртића ПУ „Бошко Буха“, објекат „Сунце“. Парцеле се налази у грађевинском  подручју насеља Инђија, Улица Душана Јерковића број 17а. Наручилац израде пројекта је Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Domus construction“ ДОО из Инђије.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 24.10.2018. године до 31.10.2018. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 31.10.2018. године.

4.   У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), за простор блока број 28 у Инђији, где се налази предметна локација, прописана је обавезна даља урбанистичка разрада, односно, до израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија, уз обавезу израде урбанистичког пројекта. На предметној локацији планира се адаптација и доградња постојећег објекта „Сунце“, Предшколске установе „Бошко Буха“ у Инђији.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Urbanistiki projekat možete pogledati ovde


 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:17.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА РЕФОРМАТОРСКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ МАРАДИК

К.П. БРОЈ 278/1 КО МАРАДИК

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације – за изградњу комплекса реформаторске црквене општине Марадик, на к.п. број 278/1 КО Марадик. Парцела се налази у грађевинском  подручју насеља Марадик, Цара Душана број 3. Наручилац израде пројекта је Реформаторска црквена општина Марадик. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Ламда студио“ ДОО из Новог Сада.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 17.10.2018. године до 24.10.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 24.10.2018. године.

4.   Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације за насеље Марадик („Сл. лист општина Срема“ број 14/06), где је утврђено да се урбанистички пројекат израђује ради прибављања грађевинске дозволе за све објекте јавног карактера.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати овде


 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана:17.10.2018. године
Цара Душана број 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА РЕФОРМАТОРСКЕ ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ МАРАДИК

К.П. БРОЈ 278/1 КО МАРАДИК

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко архитектонску разраду локације – за изградњу комплекса реформаторске црквене општине Марадик, на к.п. број 278/1 КО Марадик. Парцела се налази у грађевинском  подручју насеља Марадик, Цара Душана број 3. Наручилац израде пројекта је Реформаторска црквена општина Марадик. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Ламда студио“ ДОО из Новог Сада.

2.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 17.10.2018. године до 24.10.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 24.10.2018. године.

4.   Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације за насеље Марадик („Сл. лист општина Срема“ број 14/06), где је утврђено да се урбанистички пројекат израђује ради прибављања грађевинске дозволе за све објекте јавног карактера.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana:10.10.2018. godine
Cara Dušana broj 1
I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine InđijaO G L A Š A V A

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA URBANISTIČKO ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE

– IZGRADNjA STAMBENOG OBJEKTA VIŠEPORODIČNOG STANOVANjA

SA OSAM STAMBENIH JEDINICA U NIZU – P+1 NA K.P. 2075 KO INĐIJA


1.   Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije – izgradnja stambenog objekta višeporodičnog stanovanja sa osam stambenih jedinica u nizu – P+1, na k.p. 2075 KO Inđija. Parcela se nalazi u građevinskom  području naselja Inđija, Vojvode Stepe broj 23. Naručilac izrade projekta je Radivojević Miladin iz Inđije. Urbanistički projekat je urađen od strane „SIM PROJEKT“ DOO iz Inđije.

2.   Javna prezentacija Urbanističkog projekta seodržava u trajanju od sedam dana, od 10.10.2018. godine do 17.10.2018. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3.   Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 17.10.2018. godine.

4.   Obaveza izrade Urbanističkog projekta određena je odredbom Plana generalne regulacije naselja Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 14/06 i 30/11), gde je utvrđeno da je za blok broj 38 gde se predmetna parcela nalazi, obavezna dalja urbanistička razrada, odnosno izrada Plana detaljne regulacije i urbanističkih projekata. Do izrade plana na pojedinačnim građevinskim parcelama moguća je izgradnja objekata prema uslovima definisanim Planom generalne regulacije naselja Inđija uz obavezu izrade urbanističkog projekta.

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat deo 1 pogledajte ovde

Urbanistički projekat deo 2 pogledajte ovde


12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
4 °C 1001 mb 93 % 4 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Распоред ДДК 18.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija