Komisija za planove opštine Inđija utvrdila je Nacrt Plana detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje "Stari Slankamen" i "Novi Slankamen" u opštini Inđija sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja navedenog Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 i 145/14), člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 64/2015) i člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' broj 135/04 i 88/10) OGLAŠAVA:

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE

PODSISTEMA ZA NAVODNjAVANjE ''STARI SLANKAMEN''

I ''NOVI SLANKAMEN'' U OPŠTINI INĐIJA

I

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

NAVEDENOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 16. maja 2018. godinedo 15. juna 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 22. juna 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana i dostavila mišljenja o Izveštaju o strateškoj proceni u pisanom obliku mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

3. Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Plana detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje "Stari Slankamen" i "Novi Slankamen" u opštini Inđija i mišljenja o Izveštaju o strateškoj proceni, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 15. juna 2018. godine. 

KOMISIJA ZA PLANOVE OPŠTINE INĐIJA

Prilog: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Prilog: Nacrt Plana detaljne regulacijeREPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 14.02.2018. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A
JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNJU PROTIVMRAZNOG SISTEMA
NA KOMPLEKSU VOĆNJAKA U KO KRČEDIN

1. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za izgradnju protivmraznog sistema na kompleksu voćnjaka u KO Krčedin, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u KO Krčedin. Naručilac izrade je „Agrounija“ DOO iz Inđije i „Verda Vivo“ DOO iz Krčedina. Urbanistički projekat je urađen od strane SR „Bašić projekt“ iz Inđije.

2. Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 14.02.2018. godine do 23.02.2018. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, kao i na šalteru broj 7 Prijemne kancelarije, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3. Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 23.02.2018. godine.

4. Pravilima građenja za poljoprivredne radne komplekse na poljoprivrednom zemljištu iz Prostornog plana opštine Inđija ("Službeni list opštine Inđija", br. 7/12), određeno je da će se uslovi za izgradnju novih poljoprivrednih radnih kompleksa, kao i za rekonstrukciju postojećih, odnosno, uslovi za izgradnju objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje, izdavati na osnovu urbanističkog projekta izrađenog na osnovu smernica iz Prostornog plana opštine.

Prilog: Urbanistički projekat

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana: 31.01.2018. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

O G L A Š A V A

JAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

PARCELE 156 KO ČORTANOVCI ZA POTREBE IZGRADNjE DOMA ZA STARA LICA

1. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije parcele broj 156 KO Čortanovci, za potrebe izgradnje doma za stara lica, u naselju Čortanovci, u Železničkoj ulici. Urbanistički projekat je urađen od strane „Romb design tim“ iz Novog Sada.

2. Javna prezentacija Urbanističkog projekta seodržava u trajanju od sedam dana, od 31.01.2018. godine do 08.02.2018. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Ulica Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, kao i na šalteru broj 7 Prijemne kancelarije, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3. Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, ulica Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 08.02.2018. godine.

4. U skladu sa uslovima datim Prostornim planom opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12), ako se građevinska parcela u okviru zone stanovanja namenjuje za poslovanje, a obzirom da se planira izgradnja doma za stara lica, obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i

zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Prilog: Urb. projekat Šijački prezentacijaREPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana: 27.12.2017. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015) i člana 14. Odluke o Opštinskoj upravi opštine Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 25/08, 23/09 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 i 14/17), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

O G L A Š A V A

JAVNUPREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA GRAĐEVINSKE PARCELE BROJ 298 i 297/1 K.O. BEŠKA

dogradnja objekta predškolske ustanove

1. Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za građevinske parcele broj 298 i 297/1 K.O. Beška – dogradnja objekta predškolske ustanove, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija za dogradnju objekta predškolske ustanove. Urbanistički projekat je urađen od strane Samostalne radnje za projektovanje „BAŠIĆ PROJEKT“ iz Inđije, Darko Bašić pr. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Opština Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1.

2. Javna prezentacija Urbanističkog projekta seodržava u trajanju od sedam dana, od 27.12.2017. godine do 08.01.2018. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, 2. sprat, u Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.net – u delu Javni pozivi.

3. Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, ulica Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave, najkasnije do 08.01.2018. godine.

4. U skladu sa uslovima datim Planom generalne regulacije naselja Beška („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17), uslovi za izgradnju novih objekata i novih prostora u kompleksima objekata od opšteg značaja će se steći po izradi urbanističkog projekta. Na predmetnoj lokaciji planira se rekonstrukcija i adaptacija postojeće otvorene terase, i promena namene terase u zatvoren prostor za boravak dece, na postojećem objektu Predškolske ustanove u Beški.

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i

zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Prilog: Vrtić Beška urbanistička prezentacija12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
17 °C 1005 mb 68 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Распоред ДДК 18.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija