REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-05/2018-1-IV-02

Dana: 14.02.2018. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

zatečenog stanja  na životnu sredinu

Nosiolac projekta „Đorđević Aleksandar” iz Inđije, Jug Bogdana broj 133a podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za proizvodno–skladišni objekat za preradu mesa u postupku ozakonjenja na katastarskoj parceli  broj 3515/1 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 14.02.2018. godine do 26.02.2018. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Cara Dušana broj 1.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501- 08/2018-IV-02

Dana: 14.02.2018. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 20. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), članom 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj rasparavi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 69/05) i članom 109. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'', broj 18/16) daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovno – proizvodnog objekta namenjenog proizvodnji sanitarne tehnike od plastičnih i metalnih delova sa upravnim delom na  katastarskim parcelama broj 7566/2, 7566/3, i 7565/1  KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija, od strane nosioca projekta ''ISAFLEX'' d.o.o., iz Inđije, Golubinačka broj 120.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), ovaj organ obezbediće  JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Cara Dušana broj 1, u periodu od 14.02.2018. godine do 06.03.2018. godine. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu navedene studije i dostavi svoja mišljenja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku nadležnom organu.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o podnetoj studiji o proceni uticaja biće održana u konferencijskoj sali Skupštine opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, dana 07.03.2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
R E P U B L I K A  S R B I J A

A U T O N OM N A    P O K R A J I N A    V O J V O D I N A

O P Š T I N A  I N Đ I J A

Odeljenje za urbanizam,komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14 i 145/14)

O G L A Š A V A

RANI JAVNI UVID

PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA NOVI SLANKAMEN

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština opštine Inđija donela Odluku o izradi  Plana generalne regulacije naselja Novi Slankamen, koja je objavljena u ''Službenom listu opštine Inđija'' broj 14/17.

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, kao nosilac izrade navedenog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 02. februara 2018. godine do 16. februara 2018. godine.

Materijal za izradu Plana generalne regulacije naselja Novi Slankamen biće izložen u zgradi Skupštine opštine Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, u Inđiji, i dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

- u analognom i digitalnom obliku, u zgradi Skupštine opštine Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, Inđija.

- u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi opštine Inđija (http://www.indjija.net/).

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu neophodnih mera zaštite životne sredine.

Pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Plana generalne regulacije naselja Novi Slankamen, u pisanom obliku, na adresu Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, Inđija, najkasnije do 16. februara 2018. godine.

Prilog: PGR NOVI SLANKAMEN - RJU

Prilog: 01 PPO I-1R-NAMENA - izvod

Prilog: 02 NAMENA - ModelREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-66/2017-IV-02- 6

Dana: 24.01.2018. godine

Inđija 

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE


O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  „LIDL Srbija KD“ iz Nove Pazove, Prva Južna Radna broj 3, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju zgrade za trgovinu na malo – supermarket i trafostanice MBTS na katastarskoj parceli broj 18/1 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).
Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 900-1200 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam, 

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam, 

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-63/2017-IV-02 

Dana: 24.01.2018. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, u skladu sa članom  25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „GUMAPLAST“ d.o.o. iz Inđija, Vojvode Putnika broj 77, donelo je rešenje kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje objekta za proizvodnju betona u severoistočnoj radnoj zoni, na katastarskoj parceli broj 7057/3 KO Inđija na teritoriji opštine Inđija, koja je izrađena od strane ''MKS Inteko Beograd'', iz Beograda i „Otus Konsalting“ iz Paraćina.

U sprovedenom postupku utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje objekta za proizvodnju betona  izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosica projekta da projekat izgradnje predmetnog objeta, izvede u svemu u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-64/2017-IV-02- 6

Dana: 17.01.2018. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  „KNEZ AGRAR“ d.o.o.  Beograd – Zemun, Batajnica, Ulica carice Jelene broj 28, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Poljoprivredne zgrade (prasilište) na katastarskim parcelama broj 181/2 i 182 KO Ljukovo, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. 

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08). 

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
-2 °C 1001 mb 93 % 5 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Распоред ДДК 18.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija