Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД


У НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА

 

1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 15. маја 2019. годинедо 14. јуна 2019. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.


2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 19. јуна 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 14. јуна 2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

PDR sportska hala Beska - Nacrt plana

1.1.PGR naselja Beska - izvod-Model

1.2.Postojece stanje-Model

2.1.Granica plana sa podelom na celine-Model

2.2.Planirana namena-Model

2.3.Regulacija i saobracaj-Model

2.4.Infrastruktura-Model

2.5.Javna namena i sprovodjenje-Model


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-41/2019-1-IV-02
Дана: 08.05.2019.године
Инђија


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину


Носиолац пројекта ТРБОВИЋ НИКОЛА из Инђије, Бошка Бухе број 37, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу стамбено - пословног објекта ( технички преглед путничких возила) на катастарским парцелама  број 7730 и 7731/3 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 08.05.2019. године до 20.05.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада, оператера ЈКП „Комуналац“ из Инђије, Војводе Степе број 20/III

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2. и  69. став 1, Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/2010 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Инђија оператера ЈКП „Комуналац“ из Инђије, Војводе Степе број 20/III, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08584877, са шифром претежне делатности 3811- сакупљање отпада који није опасан.

Надлежни орган обавештава јавност да је ЈКП „Комуналац“  из Инђије, Војводе Степе број 20/III, поднео Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада (индексних бројева 15 01 01, 15 01 02, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 41, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, и 20 03 99) на територији општине Инђија. Рок за достављање мишљења и предлога је 8. мај 2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1, сваког радног дана у периоду од 11-13 часова.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/2014 и 83/18)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У ИНЂИЈИ

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 27/18.

 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22. априла 2019. године до 06. маја 2019. године.

 Материјал за израду Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-    у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-    у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

 Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 06. маја 2019. године.

Прилог: Извод из ГП - Модел

Прилог: Постојећа намена МРЈУ-МОДЕЛ

Прилог: Планирана намена МРЈУ-Модел

Прилог: ПДР североисточне радне зоне у Инђији - МРЈУ


12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
12 °C 995.9 mb 100 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija