REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-17/2017-IV-02- 6

Dana: 26.04.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:


OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  “VIP MOBILE“ D.o.o. iz Novog Beograda, Milutina Milankovića 1ž, putem punomoćnika „Kodar inženjering“ D.o.o. iz Beograda, Autoput za Zagreb 41  sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinuza izgradnju radio bazne stanice na lokaciji „NS2291_01 SM_Krčedin“ na katastarskoj parceli broj 1554 KO Krčedin, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-15/2017-IV-02

Dana: 24.04.2017.godine

Inđija

JD

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS'', broj  36/09, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju o izdavanju  dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokacijama operatera

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „LETAČ“ D.o.o. iz Inđije, Kralja Petra Prvog bb, sprovelo je postupak izdavanja  dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokacijama operatera, čija se realizacija planira na kat.parcelama 7057/3 i 2872/11 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Na osnovu izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju, a na osnovu člana 63, stav 4. i 5. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/2010), ovaj organ je dao saglasnost na prihvatanje zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada.

U vezi sa napred iznetim, Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je ocenilo da su ispunjeni uslovi za izdavanje predmetne dozvole za skladištenje  neopasnog otpada , te se od 12. aprila 2017. godine upisuje u Javni registar izdatih dozvola pod rednim brojem 013.

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom Sektretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-19/2017-1-IV-02

Dana: 12.04.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosiolac projekta „GRUNDFOS SRBIJA“ D.o.o. iz Inđije, Obilazni put Sever broj 21 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje i recirkulaciju otpadnih voda u okviru kompleksa fabrike na katastarskoj parceli broj 5900/5 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 12.04.2017.godine do 22.04.2017.godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb. 

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-08/2017-IV-02

Dana: 05.04.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09 ) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta MNG „PLASTIK GOGIĆ“ d.o.o. iz Inđija, Kralja Petra Prvog bb, donelo je rešenje kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje proizvodno – skladišnog i skladišnog objekta u jugoistočnoj radnoj zoni, na katastarskoj parceli broj 7553/2 KO Inđija na teritoriji opštine Inđija, koju je izradila projektna kuća  ''Maruri'', iz Novog Sada, Ćirpanova broj 1.

U sprovedenom postupku utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje proizvodno – skladišnog i skladišnog objekta  izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosica projekta da projekat izgradnje proizvodno – skladišnog i skladišnog objekta, izvede u svemu u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-12/2017-IV-02- 6

Dana: 05.04.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija J.P. iz Inđije, Vojvode Stepe broj 48  sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju vodne stanice za potrebe postojenja za pripremu vode za piće na katastarskoj parceli broj 7603/2 i 7601/10 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
9 °C 1008 mb 87 % 4 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija