REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-47/2017-1-IV-02

Dana: 16.08.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosiolac projekta „ŽITOSREM“ A.D. iz Inđije, Vojvode Putnika broj 2 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Kompeksa silosa sa pratećim objektima na katastarskoj parceli broj 2125/25 KO Novi Karlovci, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 16.08.2017. godine do 26.08.2017. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine 

Broj: 501-36/2017-IV-02

Dana: 11.08.2017. godine

Inđija

JD

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS'', broj  36/09, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju o izdavanju  dozvole za skladištenje  neopasnog otpada na lokaciji operatera

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „KAZ OIL“ D.o.o. iz Inđije, Železnička broj 38, sprovelo je postupak izdavanja  dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji operatera, čija se realizacija planira na kat.parceli 2860 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Na osnovu izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju, a na osnovu člana 63, stav 4. i 5. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/2010 i 14/2016), ovaj organ je dao saglasnost na prihvatanje zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada.

U vezi sa napred iznetim, Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je ocenilo da su ispunjeni uslovi za izdavanje predmetne dozvole za skladištenje  neopasnog otpada , te se od 04. avgusta 2017. godine upisuje u Javni registar izdatih dozvola pod rednim brojem 015.

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom Sektretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-45/2017-IV-02

Dana: 09.08.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 20. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), članom 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj rasparavi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 69/05) i članom 109. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'', broj 18/16) daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje proizvodne hale za konzervisanu hranu za kućne ljubimce sa pratećim objektima na  katastarskoj parceli broj 7507/37  KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija, od strane nosioca projekta ''FARMINA PET FOODS'' d.o.o., iz Inđije, Save Kovačevića bb.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), ovaj organ obezbediće  JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Novosadski put bb, u periodu od 09.08.2017. godine do 29.08.2017. godine. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu navedene studije i dostavi svoja mišljenja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku nadležnom organu.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o podnetoj studiji o proceni uticaja biće održana u konferencijskoj sali Skupštine opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, dana 04.09.2017. godine, sa početkom u 11.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-41/2017-IV-02-6

Dana: 09.08.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „AGROUNIJA“ d.o.o.iz Inđije, Vojvode Putnika bb  sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje poslovno-skladišnog objekta – Hladnjača za skladištenje jabuka sa upravnom zgradom na katastarskim parcelama broj 2698, 2699 i 6185 KO Krčedin, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-38/2017-IV-02-6

Dana: 09.08.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekt „AGROMARKET“ d.o.o.iz Kragujevca, Kraljevačkog bataljona 235 sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje Distributivnog centra na katastarskoj parceli broj 7325/2 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineKomisija za planove opštine Inđija utvrdila je Nacrt Plana detaljne regulacije dela lokacije broj 3 u KO Beška i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 i 145/14) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 64/2015) OGLAŠAVA:


JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA LOKACIJE BROJ 3 U KO BEŠKA

1. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 09. avgusta 2017. godinedo 09. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 18. septembra 2017. godine, u 14 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana u pisanom obliku mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

3. Primedbe na planirana rešenja, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 08. septembra 2017. godine.

KOMISIJA ZA PLANOVE OPŠTINE INĐIJA

PDR lokacija 3 KO Beška - Dokumenta


Komisija za planove opštine Inđija utvrdila je Nacrt Plana generalne regulacije naselja Beška sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja navedenog Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'' br. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 i 145/14), člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 64/2015) i člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'' broj 135/04 i 88/10) OGLAŠAVA:


JAVNI UVID

U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA BEŠKA I

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

NAVEDENOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

1. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 09. avgusta 2017. godinedo 09. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 18. septembra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana i dostavila mišljenja o Izveštaju o strateškoj proceni u pisanom obliku mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

3. Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Plana generalne regulacije naselja Beška i mišljenja o Izveštaju o strateškoj proceni, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 08. septembra 2017. godine.

KOMISIJA ZA PLANOVE OPŠTINE INĐIJA

PGR Beška - DokumentaREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-39/2017-IV-02-6

Dana: 02.08.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  „FARMINA PET FOODS“ d.o.o.iz Inđije, Save Kovačevića bb  sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat–izgradnja proizvodne hale za konzervisanu hranu za kućne ljubimce sa pratećim objektima na katastarskoj parceli broj 7507/37 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu 

životne sredine

Broj: 501-38/2017-1-IV-02

Dana: 19.07.2017. godine

Inđija

                                            

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

 projekta na životnu sredinu

      Nosiolac projekta „AGROMARKET“ D.o.o. iz Kragujevca, Kraljevačkog bataljona broj 235 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje Distributivnog centra na katastarskoj parceli broj 7325/2 KO Krčedin, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 19.07.2017.godine do 29.07.2017.godine, svakog radnog dana u vremenu od 900-1200 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
14 °C 1009 mb 82 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija