REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA
Odeljenje za urbanizam,
komunalno stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Broj: 501-20/2018-IV-02
Dana: 11.04.2018. godine
Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 20. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), članom 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj rasparavi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 69/05) i članom 66. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'', broj 18/16) daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje i recirkulaciju sanitarnih i kuhinjskih otpadnih voda na  katastarskoj parceli broj 5900/5  KO Inđija 2, na teritoriji opštine Inđija, od strane nosioca projekta ''GRUNDFOS SRBIJA'' d.o.o., iz Inđije, Obilazni put Sever broj 21.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), ovaj organ obezbediće će JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Cara Dušana broj 1, u periodu od 11.04.2018. godine do 03.05.2018. godine. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu navedene studije i dostavi svoja mišljenja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku nadležnom organu.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o podnetoj studiji o proceni uticaja biće održana u konferencijskoj sali Skupštine opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, dana 04.05.2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Odeljenje za urbanizam,
komunalno stambene poslove
i zaštitu životne sredineindjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-09/2018-IV-02- 6

Дана: 21.03.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „GRUNDFOS SRBIJAД.о.о.из Инђије, Обилазни пут Север број 21  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода у оквиру фабрике на катастарској парцели број 5900/5 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

                                                                                                и заштиту животне средине

indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-08/2018-IV-02

Дана: 21.03.2018.године

Инђија

                  

                       

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „ISAFLEX“ Д.o.o. из Инђија, Голубиначка број 120, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње пословно – производног објекта намењеног производњи санитарне технике од пластичних и металних делова са управним делом, на катастарским парцелама број 7566/2, 7566/3 и 7565/1 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране  ''Domus Constructions'', из Инђије, Бановић Страхиње број 45.

 

 

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње пословно – производног објекта намењеног производњи санитарне технике од пластичних и металних делова са управним делом   израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да пројекат изградње предметне студије, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији.

 

 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

                                                                                                                                                                                     

 

 

Одељење за урбанизам,    

                                                                                                  комунално стамбене послове

                                                                                                и заштиту животне средине

REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-05/2018-1-IV-02

Dana: 14.02.2018. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 30. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

zatečenog stanja  na životnu sredinu

Nosiolac projekta „Đorđević Aleksandar” iz Inđije, Jug Bogdana broj 133a podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za proizvodno–skladišni objekat za preradu mesa u postupku ozakonjenja na katastarskoj parceli  broj 3515/1 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 14.02.2018. godine do 26.02.2018. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Cara Dušana broj 1.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501- 08/2018-IV-02

Dana: 14.02.2018. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 20. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), članom 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj rasparavi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 69/05) i članom 109. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni glasnik RS'', broj 18/16) daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje poslovno – proizvodnog objekta namenjenog proizvodnji sanitarne tehnike od plastičnih i metalnih delova sa upravnim delom na  katastarskim parcelama broj 7566/2, 7566/3, i 7565/1  KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija, od strane nosioca projekta ''ISAFLEX'' d.o.o., iz Inđije, Golubinačka broj 120.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), ovaj organ obezbediće  JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Cara Dušana broj 1, u periodu od 14.02.2018. godine do 06.03.2018. godine. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu navedene studije i dostavi svoja mišljenja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku nadležnom organu.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o podnetoj studiji o proceni uticaja biće održana u konferencijskoj sali Skupštine opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, dana 07.03.2018. godine, sa početkom u 11.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
22 °C 1010 mb 50 % 1 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Распоред ДДК 18.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija