REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-43/2016-IV-02- 6

Dana: 22.03.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „TELEKOM SRBIJA“ ad iz Beograda, Takovska 2, Izvršna jedinica Sremska Mitrovica ulica Kralja Petra Prvog broj 2  podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za  instaliranje nove opreme na postojećem antenskom stubu  bazne stanice mobilne telefonije „SM052 Novi Karlovci LTE 800“na katastarskoj parceli broj 349 KO Novi Karlovci, na teritoriji opštine Inđija.  U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-10/2017-IV-02- 6

Dana: 22.03.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Opačić Radovana, iz Ljukova, Branka Ćopića bb, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje poslovno – proizvodno – stambenog objekta (proizvodnja lekova u pčelarstvu i veterini) na katastarskoj parceli broj 248/87 KO Ljukovo. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.


Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno-stambene poslove i

zaštitu životne sredine

datum: 22/03/2017 godine

Odeljenje za urbanizam,  komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, Opštinske uprave opštine Inđija,  kao odeljenje nadležno za poslove prostornog planiranja na teritoriji opštine Inđija, objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O JAVNOM UVIDU

U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE

SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“

I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA 

POSEBNE NAMENE SISTEMA ZA

VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“ NA ŽIVOTNU SREDINU

Nacrt Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ (u daljem tekstu nacrt prostornog Plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ na životnu sredinu (u daljem tektu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) izlažu se na javni uvid u trajanju od 30 dana u periodu od 30. marta 2017 godine do 28. aprila 2017 godine.

Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid u prostorijama Opštinske uprave opštine Inđija -odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine u Inđiji, Cara Dušana 1 i u prostorijama Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti: 

- u analognom i digitalnom obliku, u prostorijama odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine,  Opštinske uprave opštine Inđija.

- u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Javna prezentacija Nacrta prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u opštini Irig, u zgradi opštine Irig, 12/04/2017. godine u 11 časova, Sala za sastanke,ulica Vojvode Putnika 1

Primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, u pisanoj formi, odeljenju za urabnizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Inđija i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine na adresu: Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja javnog uvida, do 28. aprila 2017. godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 19. aprila 2017. godine u Novom Sadu u zgradi Skupštine AP Vojvodine, sala 1, ul. Vladike Platona bb, sa početkom u 11 časova.

U skladu sa odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji, o izvršenom javnom uvidu nadležni organ, odnosno Komisija za planove, će sačiniti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i dostaviti ga obrađivaču planskog dokumenta, Nosiocu izrade Plana - Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i gradovima i opštinama u obuhvatu Plana.

Tekst oglasa i materijal Plana možete pogledati na: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rsREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501- 12/2017-1-IV-02

Dana: 15.03.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosilac projekta  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija J.P. iz Inđije, Vojvode Stepe broj 48 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju vodne stanice za potrebe postojenja za pripremu vode za piće na katastarskoj parceli broj 7603/2 i 7601/10 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 15.03.2017.godine do 25.03.2017.godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-07/2017-IV-02- 6

Dana: 15.03.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE
O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Opačić Radovana, iz Ljukova, Branka Ćopića bb, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta promene namene dela objekta iz stambenog u poslovni – proizvodni deo (proizvodnja lekova u pčelarstvu i veterini) na katastarskoj parceli broj 248/87 KO Ljukovo. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.


Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-39/2016-IV-02- 6

Dana: 15.03.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „TELEKOM SRBIJA“ ad iz Beograda, Takovska 2, Izvršna jedinica Sremska Mitrovica ulica Kralja Petra Prvog broj 2  podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za  instaliranje nove opreme na postojećem antenskom stubu  bazne stanice mobilne telefonije NS004-LTE 800 Beškana katastarskoj parceli broj 1481/64 KO Beška, na teritoriji opštine Inđija.  U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.


Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-03/2017-IV-02-6

Dana: 08.03.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „TECHNO IN GREEN“ Aleksandar Došenović PR iz Inđije, Sonje Marinković broj 7, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta formiranje postojenja za skladištenje i tretman neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 3248 KO Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-06/2017-IV-02-6

Dana: 08.03.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Gavrić Mićo, iz Inđije, Jug Bogdanova broj 23 1/9, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja dva skladišna objekta metalne galanterije (rezervni delovi karoserija automobila i kamiona) na katastarskoj parceli broj 7161/5 KO Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
11 °C 1014 mb 54 % 4 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija