Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
O П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19)

 

О Г Л А Ш А В А 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ

  

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана генералне регулације насеља Јарковци, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 6/19.


Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07. августа 2019. године до 22. августа 2019. године.

 

Материјал за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Јарковци биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   

у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-   

у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана генералне регулације насеља Јарковци, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 22. августа 2019. године.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАРКОВЦИ - ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
1. ПОСТОЈЕЋА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА - ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
2. ГРАНИЦЕ ПЛАНА - ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
3. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА - ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине

Број: 501-66/2019-1-IV-02
Дана: 07.08.2019. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

Носиолац пројектаМНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ“ из Инђије, Краља Петра Првог бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњупроизводног објекта ( хала за прераду пластичних маса и производњу пластичних посуда од бризгајуће пластике) на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 07.08.2019. године до 19.08.2019. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

Број: 501-63/2019-IV-02-8
Дана: 31.07.2019.године
Инђија

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта ГОГИЋ СЛОБОДАНА из Инђије, Душана Вукасовића број 27, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње стамбено - пословног објекта (алатничарска занатска радионица) на катастарској парцели број 1756/11 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00 -12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-62/2019-IV-02- 6
Дана: 24.07.2019.године
Инђија


                                        

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈАа.д.из Београда, Таковска улица број 2, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину  за постављање базне станице мобилне телефоније „Инђија - Краља Петра I 2“ SMU139/SML139 на постојећем стамбеном објекту за вишепородично становање у улици краља Петра Првог број 129 на катастарској парцели број 3148/3 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
28 °C 1006.7 mb 40 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
https://www.ite.gov.rs/tekst/1835/ukidanje-pecata.php
https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4803&title=Prijava-deteta-u-pred%C5%A1kolsku-ustanovu&alphabet=cyr
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
http://www.rfapv.rs/index.html
http://www.kzmindjija.com
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija