REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-30/2017-IV-02-6

Dana: 14.06.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „KAZ OIL“ d.o.o., iz Inđije, Železnička broj 38, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 2860 KO Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam  i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-33/2017-IV-02

Dana: 08.06.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 20. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), članom 2. i 3. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj rasparavi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 69/05) i članom 145. Zakona o opštem upravnom postupku (''Službeni list SRJ'', broj 33/97 i 31/01 i ''Službeni glasnik RS'', broj 30/10) daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo vas da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje i recirkulaciju otpadnih voda na  katastarskoj parceli broj 5900/5  KO Inđija 2, na teritoriji opštine Inđija, od strane nosioca projekta ''GRUNDFOS SRBIJA'' d.o.o., iz Inđije, Obilazni put Sever broj 21.

Saglasno članu 20. stav 1. i 2. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09), ovaj organ obezbediće će JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Novosadski put bb, u periodu od 08.06.2017. godine do 28.06.2017. godine. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu navedene studije i dostavi svoja mišljenja za vreme trajanja javnog uvida u pismenom obliku nadležnom organu.

JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o podnetoj studiji o proceni uticaja biće održana u konferencijskoj sali Skupštine opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, dana 29.06.2017. godine, sa početkom u 11.00 časova.

U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja, saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja, učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-23/2017-IV-02

Dana: 01.06.2017.godine

Inđija

JD

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 69. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS'', broj  36/09, 88/2010 i 14/2016) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju o izdavanju  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji operatera

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev operatera „TECHNO IN GREEN“ iz Inđije, Sonje Marinković broj 7, sprovelo je postupak izdavanja  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na lokaciji operatera, čija se realizacija planira na kat.parceli 3248 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Na osnovu izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju, a na osnovu člana 63, stav 4. i 5. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09, 88/2010 i 14/2016), ovaj organ je dao saglasnost na prihvatanje zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada.

U vezi sa napred iznetim, Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je ocenilo da su ispunjeni uslovi za izdavanje predmetne dozvole za skladištenje  neopasnog otpada , te se od 22. maja 2017. godine upisuje u Javni registar izdatih dozvola pod rednim brojem 014.

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom Sektretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,    

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

stambeno-komunalne

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501- 30/2017-1-IV-02

Dana: 31.05.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosilac projekta “KAZ OIL” d.o.o. iz Inđije, Železnička broj 38 podneo  je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje neopasnog otpada na katastarskoj parceli broj 2860 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 31.05.2017. godine do 10.06.2017. godine svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-20/2017-1-IV-02

Dana: 17.05.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosiolac projekta „HEKTOR“ D.o.o. iz Inđije, Sremska broj 115 podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta namenjenog proizvodnji rezervnih metalnih delova za mehanizaciju sa upravnom zgradom na katastarskoj parceli broj 7569/2 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 17.05.2017. godine do 27.05.2017. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-19/2017-IV-02- 6

Dana: 17.05.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  „GRUNDFOS SRBIJA“ d.o.o. iz Inđije, Obilazni put Sever broj 21  sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za prečišćavanje i recirkulaciju otpadnih voda u okviru fabrike na katastarskoj parceli broj 5900/5 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-21/2017-1-IV-02

Dana: 17.05.2017.godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:


O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosiolac projekta „PLAMEN“ D.o.o. iz Inđije, Kralja Petra Prvog bb podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta namenjenog proizvodnji elektroenergetske opreme i pribora za srednji i niski napon sa upravnom zgradom na katastarskoj parceli broj 7584/9 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 17.05.2017. godine do 27.05.2017. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine
12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
°C mb % m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija