REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam

komunalno stambene

poslove i zaštitu

životne sredine

Broj: 501-54/2017-1-IV-02

Dana: 18.10.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja

projekta na životnu sredinu

Nosiolac projekta Pavić Milivoje iz Inđije, Blok 44 lamela A broj 1/15  podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno poslovnog objekta za tehnički pregled putničkih vozila na katastarskoj parceli broj 3220/1 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija.

Uvid u dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta moguć je u periodu od 10 dana od dana objavljivanja ovog oglasa i to od 18.10.2017. godine do 28.10.2017. godine, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Novosadski put bb.

Zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu dostaviti svoja mišljenja u pisanoj formi na adresu nadležnog organa, Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprava opštine Inđija, Cara Dušana 1, za vreme trajanja javnog uvida.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-51/2017-IV-02-6

Dana: 11.10.2017. godine

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „GUMAPLAST“ d.o.o. iz Inđije, Vojvode Putnika broj 77 sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat – izgradnja objekta za proizvodnju betona na katastarskoj parceli broj 7057/3 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,
komunalno stambene poslove
i zaštitu životne sredine


REPUBLIKA SRBIJA

AP VOJVODINA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Dana:

04.10.2017.godineBroj: 501-45/2017-IV-02

Inđija

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09 ) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta „FARMINA PET FOODS“ D.o.o. iz Inđija, Save Kovačevića bb, donelo je rešenje kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje proizvodne hale za konzervisanu hranu sa pratećim objektima u severoistočnoj radnoj zoni, na katastarskoj parceli broj 7507/37 KO Inđija na teritoriji opštine Inđija, koja je izrađena od strane agencije za projektovanje ''Inženjering 9801'', iz Novog Sada, Anđe Ranković broj 8.

U sprovedenom postupku utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje proizvodne hale za konzervisanu hranu sa pratećim objektima   izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosica projekta da projekat izgradnje predmetnog objeta, izvede u svemu u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredineREPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine

Broj: 501-48/2017-IV-02- 6

Dana: 27.09.2017. godine

Inđija                                  

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, u skladu sa članom 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE

O donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta  „MONBAT PLC“ d.o.o. iz Inđije, Save Kovačevića bb sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje objekta za garažiranje vozila na katastarskoj parceli broj 7507/15 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija. U sprovedenom postupku doneto je rešenje da za predmetni objekat nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir propisani kriterijumi za projekte navedene u Listi I Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste II projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 114/08).

Predstavnici zainteresovane javnosti, organa i organizacija mogu izvršiti uvid, svakog radnog dana u vremenu od 9.00-12.00 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Novosadski put bb i izjaviti žalbu na doneto rešenje Pokrajinskom sekretarijaru za urbanizam i zaštitu životne sredine  iz Novog Sada, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja putem ovog organa.

Odeljenje za urbanizam,

komunalno stambene poslove

i zaštitu životne sredine12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
19 °C 1009 mb 56 % 1 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Raspored DDK 17.jpg
http://www.sajamprivrede.starapazova.rs/
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Google+ rss Mobilna verzija