Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, оператера „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ Миодраг Младеновић ПР  из Инђије, Каменова улица број 29

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за складиштење  и третман неопасног отпада оператера „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ Миодраг Младеновић из Инђије, Каменова улица број 29, законски заступник Миодраг Младеновић регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 62312602 од 17. новембра 2010. године, са шифром претежне делатности 3832- Поновна употреба разврстаних материјала.

Надлежни орган обавештава јавност да је „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ Миодраг Младеновић ПР  из Инђије, Каменова улица број 29, поднео Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ( индексних бројева: 01 04 08, 02 01 04,  02 01 10, 03 01 05, 03 03 08, 04 01 09, 04 02 15,  06 13 03, 07 02 13, 10 02 01, 10 02 02, 10 05 01, 10 06 01,10 08 09, 10 09 03, 10 10 03, 10 11 12, 10 12 08, 11 05 01,  12 01 21, 15 01 01,  15 01 02 ,15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,  15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 16 01 06, 16 08 01 , 16 08 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01,  17 04 02 ,17 04 03, 17 04 04,  17 04 05, 17 04 06,  17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 06 04, 17 09 04, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01,  19 12 02,  19 12 03, 19 12 04,  19 12 05, 19 12 07,  19 12 08, 19 12 09, 19 12 10, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10,  20 01 11, 20 01 25,  20 01 34, 20 01 36, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99). Складиштење и третман неопасног  отпада обављаће се на катастарским парцелама 2393 и 2394 КО Инђија. Рок за достављање мишљења и предлога је 27. новембра  2018. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб, сваког радног дана у периоду од 11-13 часова

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-59/2018-IV-02- 6
Дана: 07.11.2018.године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта FARMINA PET FOODSД.о.о.из Инђије, Саве Ковачевић бб, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за спаљивање гасова непријатног мириса у оквиру постојећег радног комплекса на катастарској парцели број 7507/37 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.


Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).


Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9:00 -12:00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-59/2018-1-IV-02
Дана: 24.10.2018.године
Инђија

                                            

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

 

      Носиолац пројектаFARMINA PET FOODS ДОО из Инђије, Саве Ковачевић бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу постројења за спаљивање гасова непријатног мириса у оквиру постојећег радног комплекса на катастарској парцели број 7507/37 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 24.10.2018. године до 05.11.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида. 

 

       Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 09.10.2018.године
Инђија 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 3. став 3. Правилнок о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05),  даје следеће: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Повећање капацитета третмана и поновног искоришћења отпада и сировина, као и увођење нових врста отпада и сировина на бази олова ради достизања пуног капацитета постројења и радних дана у години  на  катастарској парцели број 7507/15 КО Инђија, на територији општине Инђија, од стране носиоца пројекта ''МОНБАТ ПЛЦ''д.о.о., из Инђије, Саве Ковачевић бб, заведен под бројем 140-501-981/2018-05 код Покрајинског секретаријата за урбанизам и  заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад . 

 

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду од  20 дана од дана постављања обавештења. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија број 39) до 30.10.2018. године. 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће одржана у згради Владе АП Војводине (приземље , канцеларија број 39) са почетком у 12.00 часова. У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

  

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине

12345678910...>>
e-Uprava
e - uprava
PRIJAVA
listKorisničko ime  

listLozinka  
REGISTRUJTE SE Ukoliko niste registrovani a želite, kliknite ovde.
0 °C 1005 mb 100 % 2 m/s
Sistem48.aspx
http://www.indjija.net/Vesti.aspx?Id=19980
Page.aspx?id=494
http://www.indjija.net/JavneNabavkeCyr.aspx
PitajteDirektore.aspx
http://www.kzmindjija.com
http://www.rfapv.rs/index.html
/upload/2017/Слике/Разно/Распоред ДДК 18.jpg
Kalendar događaja
list Preuzmite grb opštine: download    list Pratite nas na: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija